Tarpukario vizitinių kortelių kolekcija

Vizitinė kortelė – mažas stačiakampis lapelis, kuriame nurodomi svarbiausi duomenys apie asmenį. Atsirado jos XIX a. Tuomet viztinė kortelė buvo svarbi aukštuomenės bendravimo forma, padedanti susipažinti su kitais įtakingais žmonėmis.

Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje saugomas XX a. trečiojo, ketvirtojo dešimtmečių vizitinių kortelių fondas (119 vienetų) Juose to meto Lietuvos inteligentijos: teisininkų, žurnalistų, inžinierių, pedagogų, agronomų, dvasininkų ir kt. pavardės. Didžioji kortelių dalis – sveikinimai su Naujaisis metais, keletas – su Velykomis, viena – 20 Nepriklausomybės metų proga.

Korteles bibliotekos Kraštotyros skyriui 1968 m. padovanojo Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojas, kraštotyrininkas Vladas Zdzichauskas (1903-1980). Skaitmeninė kolekcija pateikiama žemiau.

A
Arliukas P., privatus gynėjas

Ankudavičius Antanas, apylinkės teisėjas

Avižonis Jonas, diplomuotas inžinierius

B
Baldauskas Juozas

Baleišis Jonas

Banevičius Ignas, teismo antstolis

Bardauskas Stanislovas, Šiaulių Apygardos Teismo narys

Braziulis Alfonsas, žurnalistas

Bubėnaitė-Avižonienė Galina, mokytoja

Bugailiškis Peliksas

D
Dambrauskaitė Antanina, Valstybės Operos solistė

F
Fledžinskienė Aleksandra

Fledžinskis Jonas

G
Gecas D., advokatas

Gervė Petras, agronomas

Gabaliauskas Stasys, privatinis advokatas

J
Jankūnas Stanislovas, dipl. teisininkas

Janulaitis Augustinas, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius

Jonaičiai

Juknevičius Petras, Prisiekusio advokato padėjėjas, Žemės Ūkio Ministerijos juriskonsultas

K
Kamberis Abraomas, gydytojas

Karbauskaitė Bronė

Kaveckis Vladislovas, Šiaulių 1 Notaras

Kežinaitis Petras, „Lietuvos Žinių“ atstovas Šiauliuose

Kibartas Jonas, Teismo Antstolis

Kibartienė Elė

Kirlys Jonas

Knyva Valerijonas, „Lietuvos Žinių“ atstovas Šiauliuose

Korsakas Radžvilas Kostas

Korzonas Edmundas, Šiaulių Apygardos Teismo Kandidatas

Korzonas Kan., Joniškio Klebonas

Krygeris Motiejus, Tauragės Apylinkės Tardytojas

Krukauskas Stanislovas

Kuklys Silvestras, Taikos Teisėjas

Kurkauskas Vladas

Kurkauskienė Kotryna

Kvedaravičiūtė-Vambutienė Emylija

L
Laikūnas A., prisiek.advok. padėjėjas

Lemežis Juozas, priv. gynėjas

Leonas Silvestras

Lopas L., vet. med. gyd.

M
Malela Kajetonas, ūkininkas

Mažylis Pr. Dr., Profesorius

Mezginis Jonas

Milvydienė Marija, Papilės apylinkės Teisėjas

Miniatas Mykolas

N
Narutavičius Petras

Nezabitauskis Liudvikas, Žurnalistas, Diplomuotas teisininkas

Nutautas Genrikas, Šiaulių Apygardos Teismo Prokuroras

O
Orvidas Zigmas, Apylinkės Teisėjas

P
Petraitis Teofilius

Piliponis Motiejus, Šiaulių Apygardos Teismo Teisėjas

Pogirskis Antanas, gydytojas-majoras

Pryšmantas Vladas, Šv. M-jos Archeologijos ir Senovės Paminklų Apsaugos Referentas

Prušakevičius L., Šiaulių Apyg. Teismo Teisėjas

R
Rymeikis Juozas, Ats.artil.Majoras, Taikos Teisėjas

S
Skardžiuvienė Marija

Skauzgirdas Vytautas, Teismo Antstolis

Sondeckis Jackus, Šiaulių Apygardos Ligonių Kasos Direktorius

Š
Šalkauskis Kazys

Šapyra M., Advokatas

Šerelis Augustinas

Šicaitė R., Korsetų ir Biusthalterių Salonas

Šilinskis-Šilinis Kazimieras, Mokesčių Departamento vyr. revizorius

T
Taunis Balys, Šiaulių Apygardos Teismo Prokuroro Padėjėjas

U
Ulpis Antanas

Urbaitis Ignas, Prisiekusio advokato padėjėjas

V
Vaguraitė Bronė

Vaitekūnas Tadas, Šiaulių Apylinkės Teismo teisėjas

Vaitkevičius Stanislovas

Vambutas Martynas

Vasiliauskas L.

Vasiliauskas Mečys

Ž
Žlobickas Fabijonas, žurnalistas, „Lietuvos Žinių“ atstovas

Žukas Adolfas, mokytojas 

Žukauskas Kazimieras

Žukauskienė Marija