Mokslinė-praktinė konferencija „Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai“

Projekto trukmė: 2019 m. sausio 2 d. – 2019 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė: Roma Baristaitė, tel. (8 41) 371733, el.p. r.baristaite@savb.lt

Projekto partneriai: Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių dailininkų organizacija.

Trumpas projekto pristatymas: 2019 m. Biblioteka minėjo 30 metų Povilo Višinskio vardo suteikimo jubiliejų. Tais pačiais metais LR Seimas numatė švęsti ir Žemaitijos metus. 2019 metais minėti, su lietuvių spaudos draudimu bei jos atgavimu, susiję įvykiai. Biblioteka atsižvelgdama į šiuos įvykius inicijavo pirmąją Povilo Višinskio vardo konferenciją. Konferencijoje aktualizuota ir naujai pažvelgta į lietuvių spaudos ir leidybos istoriją per vardus ir idėjas, bei darbus ir įvykius: nagrinėtas Povilo Višinskio, Petro Vileišio ir kitų asmenybių įnašas į spaudos istoriją, spaudos įnašas į Lietuvos ir išeivijos gyvenimą, su spauda susijusi kultūrinė-istorinė atmintis, politikos problematika, idėjinės lietuvių spaudos skirtybės XX a. pradžioje ir šiandien.

Rezultatai: bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei VU Komunikacijos fakultetu, suformuotu konferencijos koncepcijos pagrindu, buvo sudaryta programa. Sukviesti kompetentingi pranešėjai (dr. D. Mačiulis, dr. R. Miknys, G. Vaškelis, doc. dr. D. Jakaitė, dr. V. Žaltauskaitė, dr. T. Petreikis, prof. dr. A. Streikus, dr. D. Dapkutė), kurie konferencijoje pristatė savo pranešimus bei supažindino su naujausiais lietuvių spaudos ir leidybos istorijos tyrimais.

Konferenciją sudarė dvi dalys: pirmojoje pranešėjai skaitė pranešimus, antrojoje vyko bendra konferencijos dalyvių diskusija įvairiais spaudos ir leidybos klausimais.

Mokslinėje konferencijos dalyje paruošti ir perskaityti 8 moksliniai pranešimai; praktinėje konferencijos dalyje organizuota temos aktualijas nagrinėjanti apskritojo stalo diskusija, kurią moderavo skirtingų sričių specialistai (žurnalistai, kalbininkai, leidėjai). Konferencijos dalyviai atstovavo skirtingas tikslines grupes, turinčius bendrus su konferencijos tema susijusius interesus. Atskiru leidiniu išleista konferencijos pranešimų pagrindu medžiaga, apibendrinta ir įvertinta įžanginiu straipsniu.

Pirmoji Povilo Višinskio konferencija

Projektą iš dalies finansuoja: