Skelbiamas konkursas Direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Informacija
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka skelbia konkursą Direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.

 

Pareigos: Bibliotekos direktoriaus pavaduotojas

 

Pareigybės aprašymas

 

I. Pareigybė

1. Direktoriaus pavaduotojas yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau –Biblioteka) administracijos darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.

 

II. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;

4.4. išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas; žinoti naujausias Lietuvos ir užsienio bibliotekų vystymosi tendencijas bei kryptis;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kitų darbuotojų darbą, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją, gebėti spręsti konfliktus, turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo įgūdžių;

4.6. žinoti tarnybinės etikos normas, turėti dalykinio bendravimo įgūdžių;

4.7. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti raštvedybos taisykles;

4.9. mokėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

5. Direktoriaus pavaduotojas planuoja, organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos veiklas:

5.1. teikia siūlymus dėl Bibliotekos strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo;

5.2. rengia veiklos planus, ataskaitas bei atitinkamoms institucijoms pateikia statistinius duomenis;

5.3. koordinuoja ir analizuoja skyrių veiklą;

5.4. vadovauja atskiriems veiklos klausimams spręsti sudarytoms komisijoms ir taryboms;

5.5. rengia Bibliotekos teisinių ir normatyvinių dokumentų projektus;

5.6. rūpinasi Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos diegimu;

5.7. organizuoja pasitarimus, seminarus regiono ir savivaldybių bibliotekų darbuotojams;

5.8. informuoja ir supažindina skyrių vedėjus su Bibliotekos darbą reglamentuojančiais dokumentais;

5.9. inicijuoja ir koordinuoja mokslo tiriamąją bei metodinę veiklą;

5.10. koordinuoja ir kuruoja kultūrinį ir projektinį darbą;

5.11. rūpinasi Bibliotekos reputacija ir patikimo įvaizdžio formavimu;

5.12. užtikrina Bibliotekos darbo sklaidą spaudoje ir kitose masinio informavimo priemonėse;

5.13. organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

5.14. rūpinasi viso gyvenimo mokymosi idėjos įgyvendinimu;

5.15. dalyvauja Lietuvos bei užsienio bibliotekinių organizacijų veikloje;

5.16. atlieka veiklos stebėseną;

5.17. atlieka kitus su tiesioginių pareigų vykdymu susijusius darbus Bibliotekos direktoriaus pavedimu;

5.18. pavaduoja Bibliotekos direktorių, jam laikinai nesant.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Komentarai