Antano Kmieliausko ekslibrisų paroda

Paroda
2018-10-08 / 2018-10-29
Bibliotekos III aukštas

Nuo spalio 8 d. iki 29 d. bibliotekos III aukšto galerijoje eksponuojama Lietuvos dailininko Antano Kmieliausko ekslibrisų paroda.

Parodos pristatymas vyks spalio 26 d. 13.30 val. bibliotekos III aukšto galerijoje. Pristatymo metu bus demonstruojama filmuota medžiaga „Iš susitikimų su ekslibrisų kūrėjais“ (režisieriai Gintautas Stungurys ir Diana Stungurienė).

Antano Kmieliausko ekslibrisai

Žymus lietuvių dailininkas Antanas Kmieliauskas gimė 1932 metais Olendernės kaime, Butriminių valsčiuje, Alytaus apskrityje, mokėsi ir baigė Vilniaus dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija). Dirbo ir tebedirba įvairiose dailės srityse, sukūrė iki 100 skulptūrų, nutapė freskų, portretų, grafikos lakštų. Jo kūrybinė veikla kupina ieškojimų, nepaklusnumo tuometinei valdiškajai tematikai, dramatiškoms situacijoms. Tai ir kūriniai bažnyčioms, antkapiniai paminklai, religinės statulos. Ir visoje šioje sunkiai aprėpiamoje kūrybinėje erdvėje ypatingą vietą užima ekslibrisai, specifinis smulkiosios grafikos žanras.

XX a. antroje pusėje lietuvių dailėje brendo pastangos prasiveržti pro sovietinį uždarąjį kultūros ratą: sparčiai pradėti kurti sveikinamojo pobūdžio kūrinėliai, personaliniai ekslibrisai, telpantys pašto voke ir galintys lengviau keliauti po pasaulį. Ne tik klasikiniai, bet ir simboliniai, abstrahuoti vaizdai lengviau pereidavo cenzūros kliūtis, jie pradėjo rodytis konkursuose, parodose, laimėti prizus, paliudyti Lietuvos ir jos dailės buvimą pasaulyje. Į šią veiklą itin aktyviai ir svariai įsitraukė tokie dailininkai kaip Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė ir, žinoma, Antanas Kmieliauskas. Ta smulkioji grafika jų kūryboje reiškėsi subrendusio dailininko savitumu ir į šią sritį paskatino pasukti daugelį kūrėjų, vienus fragmentiškai, o kitus ir visam laikui. Šiuo metu Lietuvoje esama įvairaus pobūdžio ir apimties ekslibriso parodų, kaupiamos kolekcijos, išleidžiama katalogų, knygų.

Visoje šioje erdvėje A. Kmieliausko ekslibrisai užima ryškią savitą vietą. Dailininkas svariai įsijungė į lietuviškojo ekslibriso raidą dar sovietų okupacijos metais, tai buvo būdas ir galimybė su jais dalyvauti ir užsienio parodose. Tam tikslui jis išrado ir ištobulino originalią spalvotosios grafikos techniką. Visi jo sukurti ekslibrisai yra vienetiniai, nerasime dviejų visiškai vienodų. Taigi jo ekslibrisai tampa ne tik knygos ir tuo labiau bibliotekos ženklu, o kartu ir žmogaus simboliniu portretu, atskleidžiančiu jo dvasinę būseną, interesų ratą, be abejo – ir meilę knygai. Dažniausiai į ekslibriso struktūrą įtraukiamos figūros, veidai ar jų elementai. Šiuos kūrinius su knyga sieja tik užrašas (ex libris), iš tiesų tai molbertiniai, parodų, kolekcijų eksponatai. 1974 m. Jugoslavijoje vykusiame tarptautiniame ekslibrisų konkurse dailininkas laimėjo pirmąją premiją, 2006 m. – sidabro medalį „Exlibris Remo Palmirani“ ir „Auksinį diplomą“ skulptūros simpoziume Sudervėje.

Kmieliauskas sukūrė apie 500 ekslibrisų. Šis skaičius nėra galutinis – jis didėja, įvairėja pačių ekslibrisų meninis vaizdas, technologija. Jau dabar jie tapo brangintina kolekcijų dalimi, užima svarią, pirmaujančią vietą tarp Lietuvos ekslibrisų pradininkų ir kūrėjų Gerardo Bagdonavičiaus, Alfonso Čepausko, Vinco Kisarausko, Gražinos Didelytės darbų.

Kmieliauskas savo kūryba įrodė, kad ne tik didingi monumentai, freskos ir paveikslai, bet ir ekslibrisai gali išreikšti ir išreiškia aukštą estetinį lygį, žmogiškumą, patriotizmą, tautos dvasią.

Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus

—————

Ex Libris by Antanas Kmieliauskas

A famous Lithuanian artist Antanas Kmieliauskas was born in 1932 in Olendernė village, Butrimoniai county, Alytus district. He graduated Vilnius Institute of Arts (now Vilnius Academy of Arts). The artist works in various fields of arts, has created about 100 sculptures, painted frescoes, portraits, graphics sheets. His creative activity is full of searches, dramatic situations, he did not obey to the themes imposed by the government of that time. They were artworks for churches, tombstones, and religious statues. Ex libris – a specific genre of small graphics – takes a particular place in all this vast space of creation.

In the second half of the 20th century, in Lithuanian arts, efforts were made to break through the Soviet closed circle of culture: the small pieces of art which were devoted for greetings, personal ex libris which could easily be placed in envelopes and could easily travel all over the world were rapidly created. Not only classical but also symbolic, abstract images could break through censorship obstacles, they were shown during contests, exhibitions as well as proclaimed the existence of Lithuania and its art in the world. The artists such as Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė and, of course, Antanas Kmieliauskas especially actively participated in this activity. The small graphics in their creation manifested in artistic maturity and encouraged a lot of artists, some of them temporary and others permanently, to involve into this sphere of art. Currently in Lithuania, ex libris exhibitions of various nature and scope are held, the collections are accumulated, the catalogues and books are published

In all this space, A. Kmieliauskas’ ex libris take a significant place. The artist actively involved into the development of Lithuanian ex libris during the time of Soviet occupation, and this was the way and possibility to show them in the exhibitions abroad. For this purpose, he invented and elaborated the unique technique of colour graphics. All ex libris created by him are original, there are no completely identical ex libris. Therefore, his ex libris has become not only a book mark and even a library mark, but also a human symbolic portrait revealing his spiritual state, interests and, of course, love for books. Figures, faces or their elements are usually included in the composition of ex libris. Only the inscription ex libris connects them with a book, in fact they are easel-like exhibits shown at exhibitions. In 1974, in international ex libris contest, which was held in Yugoslavia, the artist won the first prize, and in 2006 – a silver medal “Ex Libris Remo Palmirani” and “Golden Diploma” in sculpture symposium in Sudervė.

Kmieliauskas has created about 500 ex libris. This number is not constant – it is increasing, the artistic image of the ex libris itself, technology is changing. Already now they have become a part of the treasured collections, occupy a significant, leading place among the works of the Lithuanian ex libris initiators and creators Gerardas Bagdonavičius, Alfonsas Čepauskas, Vincas Kisarauskas, and Gražina Didelytė.

Kmieliauskas has proved in his creation that not only great monuments, frescos and paintings, but also ex libris can express a high aesthetic level, humanity, patriotism, and the spirit of the nation.

Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus

Ekslibrisų paroda yra projekto „Lietuvos ekslibrisui – 500“ ir tarptautinio forumo „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“ dalis. Forumo programa.

Organizatorius – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio vešoji biblioteka.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

Nuotraukų autorė Diana Stungurienė.

 

Komentarai