Mindaugo Petrulio ekslibrisų paroda

Paroda
2018-10-08 / 2018-10-29
Bibliotekos III aukštas

Nuo spalio 8 d. iki 29 d. bibliotekos III aukšto galerijoje eksponuojama dailininko Mindaugo Petrulio ekslibrisų paroda.

Parodos pristatymas vyks spalio 26 d. 13.30 val. bibliotekos III aukšto galerijoje. Pristatymo metu bus demonstruojama filmuota medžiaga „Iš susitikimų su ekslibrisų kūrėjais“ (režisieriai Gintautas Stungurys ir Diana Stungurienė).

Mindaugo Petrulio ekslibrisai

Sakoma, Mindaugo vardą turintis žmogus turėtų būti darbštus, labai ambicingas ir nepriklausomas žmogus. Jis gali būti smulkmeniškas, linkęs į tobulumo paieškas, tačiau sąžiningas ir vertas pasitikėjimo. Vardo turėtojas gali būti itin energingas, dominuojantis ir linkęs elgtis azartiškai (www.vardai.org). Manau, šis apibūdinimas puikiai tinka spalvingai asmenybei, geram bičiuliui dailininkui grafikui, kaligrafui Mindaugui Petruliui.

Petrulis 1973–1977 metais studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, 1978–1983 m. – Vilniaus dailės instituto (dabar – Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos vizualinių komunikacijų katedroje. Baigusį studijas Mindaugą įtraukė 7-ajame dešimtmetyje Lietuvoje kilęs ekslibrisų kūrėjų judėjimas. Mažos grafikos formos, ekslibrisas kaip ir kaligrafija tapo dailininko kūrybinio darbo vizitine kortele.

Per ilgą ir kruopštų kūrybinį kelią formavosi Mindaugo plastinė kalba, pajauta kompozicijai, pagarba spalvai. Jo darbai tapo atpažįstami, turintys užkoduotos paslapties. Žiūrovą kalbina grakščios, išilgintos – dažnai paslaptingos moterų figūros, šokančios, teigiančios, grojančios, susirūpinusios, tragiškos, susimąsčiusios, bet visada savos ir artimos tarsi nužengusios iš Gustavo Klimto drobių. Susiformavęs dailininko stilius sujungė kaligrafijos ritmą, grakštumą, eleganciją ir tapybišką spalvų harmoniją. Dažnai Mindaugo ekslibrisus lydi šrifto, kaligrafijos elementai, kurie būdingi ir visiems Klaipėdos krašto ekslibrisams. Ankstyvoje Mindaugo kūryboje aptinkame ir šriftinių, kaligrafinių ekslibriso etiudų, bylojančių lengvą autoriaus ranką, tvirtą kompozicijos struktūrą. Ekslibrisai pasižymi ritmu, harmonija, įspūdinga dinamika. Reikia paminėti, kad kūrybinio kelio pradžioje M. Petrulis dirbo šilkografijos technika, vėliau atsiradusios naujos technologijos, kompiuterinė grafika pavergė dailininką savo galimybėmis.

Per ilgą kūrybinį kelią M. Petrulis dalyvavo daugelyje parodų, projektų, konkursų. Respublikinėse, tarptautinėse parodose, konkursuose pelnė įvairių apdovanojimų. Dailininkas dalyvavo daugelyje tarptautinių Vilniaus ekslibriso bienalių, ne vienoje Malborko ekslibriso bienalių (Lenkija), ekslibrisų parodose Lietuvoje ir užsienyje (Belgijoje, Danijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje ir kt. šalyse). Nuo 1988 metų Lietuvos dizainerių sąjungos narys, nuo 1993 metų Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Prof. Vaidotas Janulis

———————

Ex Libris by Mindaugas Petrulis

It is said that a man with the name Mindaugas should be a hard-working, very ambitious and independent person. He may be meticulous, searching for perfection, however, he is honest and reliable. The name-holder may be extremely energetic, dominant and venturous (www.vardai.org). I think this description is perfect for a versatile personality, a good friend, graphics artist, calligrapher Mindaugas Petrulis.

In 1973–1977, M. Petrulis studied in Telšiai Vocational School of Applied Arts, in 1978–1983, in Klaipėda Visual Communication Department of Vilnius Institute of Arts (now Vilnius Academy of Arts). After graduation, Mindaugas joined the ex libris movement which started in the 7th decade in Lithuania. The form of small graphics – ex libris, like calligraphy, became the artist’s scope of creative work.

During his long and thorough career of creation, the artist’s plastic language, sense of composition, respect for colours have been developing. His works have become recognizable, as they have an encoded mystery. The graceful, elongated, often mysterious female figures dancing, arguing, playing musical instruments, concerned, tragic, contemplative, but always close and as if coming down from Gustav Klimt’s canvas are talking to a viewer. Developed artistic style has combined the rhythm of calligraphy, gracefulness, elegance, and colourful harmony of painting. Often, the artist’s ex libris is accompanied by the elements of print, calligraphy, which are typical for all ex libris of Klaipėda region. In his early works, we also find print, calligraphic sketches of ex libris, which show the lightness of image and at the same time a solid structure of composition. Ex libris have rhythm, harmony, and impressive dynamics. It should be noted that at the beginning of his creative career, M. Petrulis worked with silk-screen techniques, later the emergence of new technologies, computer graphics enthralled the artist with their vast possibilities.

Petrulis has participated in a lot of exhibitions, projects, and contests. He has won various awards in the Republican and international exhibitions and contests. The artist has participated in a lot of international Vilnius ex libris biennales, Malbork ex libris biennales (Poland), ex libris exhibitions in Lithuania and abroad (Belgium, Denmark, the Czech Republic, France, Russia, Finland, Sweden, Latvia and other countries). Since 1988, he has been a member of Lithuanian Designers’ Society, since 1993 – a member of Lithuanian Artists’ Association.

Prof. Vaidotas Janulis

Ekslibrisų paroda yra projekto „Lietuvos ekslibrisui – 500“ ir tarptautinio forumo „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“ dalis. Forumo programa.

Organizatorius – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio vešoji biblioteka.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

Nuotraukų autorė Diana Stungurienė.

Komentarai