Pasaulio lietuvių metams skirta spaudinių paroda

Paroda
Bibliotekos III aukštas

Bibliotekos III a. fojė eksponuojama spaudinių paroda „Pasaulio lietuvių bendruomenės, jų kultūrinė veikla ir spauda“.

Seimas 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija, kurią sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. 
1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) paskelbė Lietuvių chartą. Įsipareigota, kad PLB vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, ir remti Nepriklausomos Lietuvos valstybę.

Pasaulio lietuvių metams skirtoje parodoje – Pasaulio lietuvių bendruomenę sudarančių atskirų kraštų bei valstybių (šiuo metu lietuvių bendruomenės veikia 36 kraštuose): Airijos, Argentinos, Australijos, Brazilijos, JAV, Šveicarijos ir kitų lietuvių bendruomenių bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos visuomeninę, kultūrinę veiklą atspindintys spaudiniai. Parodoje – prieškario ir po karo Amerikos lietuvių leisti kalendoriai ir periodiniai leidiniai: „Aidai“, „Aušra“, „Lietuvių dienos“, „Moteris“, „Pasaulio lietuvis“, „Gimtoji kalba“ ir kiti.

Spaudinių paroda veiks  iki rugsėjo 10 d.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai