Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ieško administratoriaus

Darbo skelbimai
Biblioteka

Darbo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

 • tvarko Bibliotekos korespondenciją, dokumentus, nustatyta tvarka juos registruoja ir veda jų apskaitą;
 • rengia įsakymų, kitų dokumentų projektus, rašo laiškus, užklausas, kitus raštus;
 • pildo Administracijos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • sudaro darbo sutartis, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalą;
 • organizuoja lankytojų priėmimą, užtikrina darbuotojų prašymų bei pasiūlymų nagrinėjimo operatyvumą, rašo Bibliotekos vadovybės posėdžių, visuotinių susirinkimų protokolus;
 • organizuoja vadovų pokalbius telefonu, priima ir perduoda informaciją ryšio priemonėmis, laiku praneša informaciją;
 • formuoja dokumentų bylas;
 • sukuria dokumentų registrus;
 • pateikia valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią;
 • tvarko Bibliotekos archyvo apskaitą;
 • ruošia Bibliotekos dokumentacijos plano projektus derinimui ir tvirtinimui Kultūros ministerijoje.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinęs su Darbo kodeksu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą;
 • būti susipažinęs su Bibliotekos nuostatais, kitais lokaliais dokumentais, susijusiais su bibliotekos veikla;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimus, dokumentų valdymo organizavimą, archyvinį darbą;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • žinoti tarnybinės etikos normas, dalykinio bendravimo taisykles, gebėti objektyviai vertintisituaciją, spręsti konfliktus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą.
 2. Motyvacinį laišką.

 

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu cv@savb.lt

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2019 m. balandžio 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Komentarai