Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (11)

Informacija

Besibaigiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, paskutinį kartą kviečiame pavartyti 1938–1939 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 20-ies ir 21-erių metų nepriklausomos Lietuvos valstybės sukaktis.

Virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje randame 1938 m. vasario 15 d. tautiškos minties dienraščio „Lietuvos aidas“ 73 numerį, kuriame dienraščio autoriai praneša, kad dvidešimties metų nepriklausomybės sukaktuvių proga yra pateikiama visa serija straipsnių, kuriuose bendrais bruožais apžvelgiama, ką per tą laikotarpį lietuvių tauta nuveikė svarbesnėse tautos ir valstybės gyvenimo srityse. Leidinyje džiaugiamasi dėl visų laimėjimų, svarbių tautai ir valstybei: „Per tą dvidešimtį metų mes sukūrėme administracinį aparatą, suorganizavome kariuomenę, sutvarkėme susisiekimą, suorganizavome pritaikytą mūsų krašto sąlygoms švietimą, pakėlėme žemės ūkio kultūrą, pramonę ir prekybą, žymiai pasistūmėjome pirmyn socialinių klausimų sprendime, žymios pažangos per tą laikotarpį padarė menas, mokslas ir lietuvių kalbos kultūra, teisingumo sritis buvo priderinta prie mūsų krašto reikalavimų ir t. t., ir t. t.“ Apibendrinant galima teigti, nors ir patyrėme nemažai sunkumų, išorinių ir vidinių kliūčių, sukūrėme modernią valstybę, tvirtai atsistodami ant savų kojų.

21-erių nepriklausomybės metų sukaktis skelbiama 1939 m. vasario 16 d. tautiškos minties dienraščio „Lietuvos aidas“ 76 numeryje. Dienraštyje rašoma apie įspūdingas Vasario 16-osios išvakares, kurių metu Kauno visuomenė ne tik minėjo sukaktį, bet ir pasveikino Nepriklausomybės kūrėją Respublikos prezidentą A. Smetoną. Pasakojama, kad „Visos įstaigos, įmonės bei privačių savininkų namai buvo papuošti gražiomis iliuminacijomis, languose išstatyti A. Smetonos ir Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių paveikslai, apstatyti bei apipinti gėlėmis ir papuošti tautinėmis spalvomis“. Leidinyje taip pat informuojama apie Lietuvos Nepriklausomybės šventę Rygoje, kur rengiamas lietuvių ir latvių draugijos iškilmingas posėdis.

Nežinomas autorius. Salako jaunimas švenčia Vasario 16-ąją. 1938

Adomas Galdikas. Banknotas, pavyzdys. 10 litų. 1938 m. vasario 16 d. Lietuva. 1938, 2 pusė.

Prezidento Antano Smetonos kvietimas Mykolui Riomeriui į Vasario 16-osios priėmimą. 1938

Lietuvos nepriklausomybės 21-ų metų sukaktuvių minėjimą rengia Newarko ir apylinkės lietuvių veikiantysis komitetas. Įvyks ketvirtadienio vakare vasario (Feb.) 16 d. 1939 […] Lietuvių šv. Jurgio dr-jos salėje … – 1939

Daugailių pavasarininkų spektaklis „Tėvynė šaukia“. Pirmoje eilėje trečia iš kairės sėdi Filomena Taukelytė, stovi pirmas iš dešinės Steponas Dailidėnas, antras – Antanas Taukelis. 1939 m. vasario 16 d.)

 

Inf. parengė Monika Ožemblauskytė

 

Komentarai