Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (9)

Informacija

Kviečiame pavartyti 1934–1935 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 16-os ir 17-os metų nepriklausomos Lietuvos valstybės sukaktis.

Apsilankius virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje ir atsivertus 1934 m. vasario 17 d. tautiškos minties dienraščio „Lietuvos aidas“ 39 numerį, matyti, kad didelis dėmesys skiriamas Tautos laisvės sukaktuvių dienai. Dienraštyje ši diena aprašoma išsamiai: „Laikinoji sostinė Kaunas jau nuo pat ryto buvo pasipuošęs tautinėmis vėliavomis, o languose ir vitrinose tarp gėlių ir vainikų daugelyje vietų išstatyti Vytauto Didžiojo, Kęstučio, dr. J. Basanavičiaus, Tautos Vado Antano Smetonos  ir kitų visai Lietuvai brangių asmenų paveikslai.“ Per šventės iškilmes, vykusias Vytauto Didžiojo muziejuje, aukotos iškilmingos mišios, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, skambėjo Laisvės varpas, Tautos himnas. Be viso to, iškilmingai, lydint gausiai eisenai buvo įneštas Vytauto Didžiojo paveikslas ir knyga. Dienraštyje taip pat randamas straipsnis apie tai, kad užsienyje Vasario 16 diena buvo labai plačiai ir šiltai paminėta – kaimyninių šalių atstovai skaitė paskaitas apie Lietuvą, sakė kalbas.

Apie nepaprastai iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės septynioliktųjų metų sukakties minėjimą Latvijoje skelbiama 1935 m. vasario 18 d. tautiškos minties dienraščio „Lietuvos aidas“ 40 numeryje. Leidinyje rašoma, kad vasario 16-osios dienos Rygos laikraščiai mini mūsų šalies nepriklausomybės sukaktuves, miestas pasipuošė vėliavomis, šalyje svečiuojasi žymus Lietuvos vyriausybės atstovas, ministeris Rusteika, rengiamos iškilmės. Džiaugiamasi vyraujančia Baltijos tautų nuotaika, tautiškumu: „Šiandien viešpatauja ne momento entuziazmas, bet džiaugsmas dėl to pasiekta ir pasitikėjimas ateities laimėjimais.“ Dienraštyje taip pat rašoma apie iškilmes, vykusias Taline. Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių proga buvo papuoštas ir Talinas – ant visų namų plevėsavo estų ir lietuvių vėliavos. Iškilmių metu Taline, kaip ir Rygoje, buvo pabrėžiamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas.

 

Lietuvos nepriklausomybės 16-ų metų sukaktuvių minėjimas. 1934

Nežinomas fotografas. Vasario 16-osios minėjimas Kelmėje. 1934

Iškilmingas Klaipėdos operos spektaklis tautos šventės, Vasario 16-osios, išvakarėse. 1935

 

Inf. parengė Monika Ožemblauskytė

Komentarai