Konkurso „Start Strong 3+3“ meistriškumo pamoka bibliotekoje, 2019 m.