Naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarkos aprašas

ĮSAKYMAS

              DĖL ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI NUOMOJAMOMIS PATALPOMIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2019 m. sausio 11 d. Nr. VĮ-6

Šiauliai

  1. T v i r t i n u Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Pripažįstu netekusiu galios 2012 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. VĮ-05 “Dėl Bibliotekos materialioji turto (patalpų) nuomos sutarties, patalpų perdavimo ir priėmimo akto bei paraiškos trumpalaikei patalpų nuomai formų patvirtinimo“.

Direktorius Bronius Maskuliūnas

_____________________________________

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio

viešosios bibliotekos direktoriaus

2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VĮ-6

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI NUOMOJAMOMIS PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi nuomojamomis patalpomis su demonstracine įranga (ar be jos) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrą naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarką, žalos atlyginimą praradus ar sugadinus nuomojamose patalpose esančią įrangą, vartotojų ir dalyvių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Naudotis patalpomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys šio Aprašo nustatyta tvarka.

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Nuomojamos patalpos – Bibliotekos nuomojamos patalpos.
Konferencijų salė (plotas – 237,58 m²; 200 sėdimų vietų).
Mažoji salė (plotas – 79,37 m²; 50 sėdimų vietų).
Kompiuterių klasė (plotas – 98,86 m²; 15 kompiuterizuotų darbo vietų).
Posėdžių kambarys / patalpa kavos pertraukoms (plotas – 38,21 m²; 15 sėdimų vietų).

3.2. Vartotojas – Bibliotekos paslaugų gavėjas, atsakantis už nuomojamos patalpos naudojimą.

3.3. Dalyvis – vartotojo pakviestas, nuomojamomis patalpomis besinaudojantis asmuo.

3.4. Patalpų nuomos sutartis – nuomojamų patalpų naudojimo sutarties forma, patvirtinta  Bibliotekos direktoriaus įsakymu (toliau – Sutartis), Aprašo 1 priedas.

II SKYRIUS

NUOMOJAMŲ PATALPŲ AR ĮRANGOS REZERVAVIMO IR NAUDOJIMOSI TVARKA 

4. Nuomojamos patalpos su įranga ar be jos yra rezervuojamos telefonu (8 41) 523746 arba
el. paštu patalpunuoma@savb.lt. Registruojantis reikia nurodyti savo vardą ir pavardę, naudojimosi tikslą, pageidaujamas išsinuomoti patalpas, pageidaujamą rezervavimo laiką ir savo elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

5. Rezervacija yra patvirtinama arba atšaukiama ne vėliau kaip per 2 (dvi) Bibliotekos darbo dienas nuo rezervacijos momento, apie tai Bibliotekos atsakingas darbuotojas informuoja Vartotoją jo nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. Nesant Bibliotekos darbuotojo patvirtinimo laikoma, kad nuomojamos patalpos yra nerezervuotos.

6. Prieš naudojantis patalpomis ar įranga, užpildoma paraiška (Aprašo 1 priedas), pasirašoma patalpų nuomos sutartis (Aprašo 2 priedas) bei patalpų perdavimo aktas (Aprašo 3 priedas).

7. Mokestis skaičiuojamas bei mokamas už nuomos laikotarpį nuo patalpų ar įrangos priėmimo iki patalpų grąžinimo Nuomotojui. Jei nesusitarta kitaip, nuomos mokestis Nuomotojui sumokamas iki nuomos termino pradžios.

8. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norėdami naudotis nuomojamomis patalpomis su demonstracine įranga (ar be jos), už naudojimąsi patalpų nuoma moka pagal patvirtintus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų įkainius.

9. Nuomojamos  patalpos  gali  būti  naudojamos  Bibliotekos  darbo  laiku. Išskirtiniais atvejais susitarus su atsakingu asmeniu nuomojamos patalpos gali būti grąžinamos pasibaigus Bibliotekos darbo laikui.

10. Vartotojus į nuomojamas patalpas įleidžia atsakingas Bibliotekos darbuotojas.

11. Patalpos rezervuojamos ne mažesnei nei 2 asmenų grupei ir ne didesnei nei patalpose yra sėdimų vietų.

12. Vartotojas iki 16 metų patalpomis ar įranga gali naudotis su jį lydinčiu pilnamečiu Vartotoju.

13. Vartotojui pavėlavus atvykti 30 minučių, patalpų rezervacija atšaukiama.

14. Vartotojas, rezervavęs patalpų nuomą, privalo iš anksto informuoti Biblioteką apie rezervacijos atšaukimą.

15. Biblioteka pasilieka teisę nuomojamose patalpose organizuoti Bibliotekos misiją bei tikslus atitinkančius renginius, susitikimus (mokymus, seminarus, diskusijas ir kt.), kuriuos inicijuoja ir rengia Biblioteka – viena arba drauge su partneriais – arba trečios šalys, Bibliotekai dalyvaujant partnerio statusu.

III SKYRIUS

VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Vartotojas turi teisę:

16.1. kviesti į savo susitikimus kitus dalyvius, užtikrindamas tvarką ir taisyklių laikymąsi;

16.2. naudotis patalpomis komerciniais tikslais, sumokėdamas už visą patalpų nuomos laiką pagal nustatytus įkainius;

16.3. atsinešti savo nešiojamuosius kompiuterius;

16.4. naudoti įrangą pagal jų tiesioginę paskirtį.

17. Vartotojas privalo:

17.1. naudoti patalpas nuomos sutartyje nurodytais tikslais;

17.2. baigęs naudotis patalpomis palikti (grąžinti) tvarkingas patalpas: surinkti šiukšles, išjungti techninę įrangą, sutvarkyti kėdes ir perduoti patalpas ar įrangą Bibliotekos atsakingam darbuotojui;

17.3. iš anksto informuoti Biblioteką apie rezervacijos atšaukimą;

17.4. laiku sumokėti nustatytą mokestį už patalpų ar įrangos naudojimosi valandas.

18. Vartotojui draudžiama:

18.1. perleisti rezervuotas patalpas ar įrangą tretiesiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, nei nurodyta nuomos sutartyje;

18.2. keisti patalpų dizainą, pavyzdžiui, panaudojant asmeninius plakatus, nuotraukas, asmenines dekoracijos detales, klijuoti ant sienų, stiklų, rašyti ant sienų ir pan.;

18.3. į nuomojamas patalpas atsinešti baldus bei nenurodytą šiame Apraše įrangą iš kitų Bibliotekos patalpų;

18.4.  patalpose savavališkai atjungti ar pakenkti ten esančiai techninei įrangai;

18.5.  nuomojamų patalpų kompiuteryje diegti atsisiųstą programinę įrangą;

18.6.  naudoti įrangą ne pagal jos naudojimo paskirtį;

18.7. nuomojamas patalpas naudoti pornografijos, smurto, terorizmo bei kitokios nusikalstamos ir prieštaraujančios viešajai tvarkai bei gerai moralei veiklos tikslais, taip pat religinėms apeigoms bei politinei veiklai vykdyti;

18.8. vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas, rūkyti, valgyti, trikdyti viešąją tvarką, naudoti specifinius kvapus skleidžiančias priemones ir kitas medžiagas;

18.9. kitais būdais ar neteisėta veika pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bibliotekoje galiojančias tvarkas.

IV SKYRIUS

VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

19. Patalpas rezervavęs Vartotojas atsako už savo ir dalyvių, kurie naudojosi patalpomis, padarytą žalą.

20. Patalpas rezervavęs Vartotojas atsako už jose esančią techninę įrangą ir inventorių. Jei įjungiant techninę įrangą pastebima, kad ji yra netvarkinga ir / ar neįsijungia, Vartotojas nedelsdamas privalo informuoti atsakingą Bibliotekos darbuotoją ir įvardyti kilusias problemas.

21. Pasibaigus patalpų nuomos laikui patalpos yra perduodamos atsakingam Bibliotekos darbuotojui, pasirašant patalpų perdavimo aktą (Aprašo 4 priedas).

22. Jei Bibliotekos atsakingas darbuotojas, priimdamas patalpas, grąžinimo momentu pastebi patalpos ir / ar joje esančios techninės įrangos defektus, gedimus, kurie nebuvo nustatyti perduodant patalpas Vartotojui naudotis, padaryta žala Bibliotekai fiksuojama patalpų perdavimo akte raštu esant šalia Vartotojui.

23. Biblioteka neatsako už patalpose paliktus Vartotojo ir dalyvių asmeninius daiktus.

24. Jei patalpas rezervavęs Vartotojas pažeidžia šio Aprašo taisykles, jo rezervacija panaikinama be išankstinio įspėjimo. Apie panaikintą rezervaciją Vartotojas informuojamas jo nurodytais kontaktais.

25. Vartotojas, pažeidęs šio Aprašo taisykles, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir masto gali terminuotai netekti teisės ateityje rezervuoti patalpas ir jomis naudotis. Kiekvienu atveju sprendimą priima Bibliotekos direktorius, atsižvelgdamas į individualias pažeidimo aplinkybes.

26. Biblioteka pasilieka teisę bet kada atšaukti patalpų rezervaciją dėl nuo Bibliotekos nepriklausančių objektyvių aplinkybių, apie tai įspėjusi Vartotoją.

27. Padarytą žalą (sugadinus, sunaikinus ar praradus turtą ar materialines vertybes) Vartotojas atlygina pagal Naudojimosi biblioteka taisyklėse numatytą žalos nustatymo ir atlyginimo tvarką.

VI  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Už šio Aprašo pažeidimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekęs galios Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

30. Naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarkos aprašas skelbiamas Bibliotekos interneto svetainėje www.savb.lt.

_____________________________

Naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarkos aprašo

1 priedas

PARAIŠKA TRUMPALAIKEI PATALPŲ NUOMAI

PARSISIŲSTI

______________________________

Naudojimosi nuomojamomis patalpomis tvarkos aprašo

2 priedas

                BIBLIOTEKOS MATERIALIOJO TURTO TRUMPALAIKĖS NUOMOS SUTARTIS

PARSISIŲSTI

_____________________________

 
Skip to content