Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – didinti visuomenės ir darbuotojų pasitikėjimą Biblioteka, užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas: bibliotekoje pastebėtas korupcijos apraiškas, galbūt rengiamas, vykdomas ar įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius ar tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus arba kitas pastebėtas grėsmes viešajam interesui*.

*Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pranešimai teikiami vadovaujantis informacijos apie pažeidimus  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje teikimo tvarkos aprašu

Priedas Nr. 1 Pranešimo apie pažeidimą forma 

Priedas Nr. 2 Konfidencialumo pasižadėjimo forma 

 

Pranešimo teikimo būdai:

  1. Bibliotekos vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu – el. paštu informuok@savb.lt
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) karštąja linija – tel. (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas ir galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 patvirtinto „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo tvarkos aprašo“ 16 punkte nurodytą informaciją. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Bibliotekos korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atsakingas asmuo – vyr. metodininkė Kristina Kulikauskienė, (8 41) 52 37 47, el. p. k.kulikauskiene@savb.lt

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatų įgyvendinimo

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašas, dėl kurių, skiriant į pareigas, teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

 

 
Skip to content