Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pranešimai teikiami vadovaujantis informacijos apie pažeidimus  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje teikimo tvarkos aprašu

Priedas Nr. 1 Pranešimo apie pažeidimą forma

Priedas Nr. 2 Konfidencialumo pasižadėjimo forma

Pranešimo teikimo būdai:

  1. Bibliotekos vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu – el. paštu informuok@savb.lt;
  1. Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai.

(Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka).

 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas ir galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 patvirtinto „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo tvarkos aprašo“ 16 punkte nurodytą informaciją. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 
Skip to content