Knygos lietuvių kalba iki 1863 m.

Biblia. Testamentum Novum. Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus: su didźiu dabojimu pérguldijtas, o ánt garbês Diewui Traicej’ szwentoj’ wienatijam, Lietuwos źmonéms ánt iszganitingos naudôs iszspáustas / [iš vokiečių kalbos vertė Samuelis Bitneris, Bernardas Zandenas, Frydrichas Zigmantas Šusteris… [et al.]. – [Mintauja]: drukawójo arba iszspáude spáustuwoj Mitaujo [J.F. Stefenhageno ir sūnaus], 1844. – [6], 650 p. Skaitmenintas objektas:  Šiauliai;  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; 2018 06 07.

Daukantas, Simonas (1793–1864). Siejamoses paszaro-žoles / J. Warnas. – Vilnius, 1854. – 23 p.

Gimžauskas, Silvestras (1845–1897). Kelios istoriszkos dainos / Silvestras Gimžauskas. – Vilniuje: [s. n.], 1863 [i. e. 1896]. – 29, [3] p. – Aut. kn. nenurodytas. – Kontrafakcija. – Tikrieji skelb. duom.: Tilžė: O. Mauderodės sp., 1896.

Grzegorz z Żarnowca (1528– apie 1601) (Gžègožas iš Žarnòveco). Summa, aba Trumpas iszguldimas ewangeliu szwentu par wissus meatus, dienosie nedelos, bażnicziose krikszczioniszkose skaytomu, o ant garbes wienam diewuy, su wala wiriasniuju del pażitka wierniems didey kunigistey Lietuwos ir del naminiku pabażnu ant użiwoima namiszkia iszduota o dabar isz nauja su priedu nekuriu psolmu ir giesmiu peardrukowata / [Gžegožas iš Žarnovco; iš lenkų k. vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyr.]. – Nitaujoj: Iszspausta pas knig.-grukoru J. J. Steffenhagena, 1863. – 268, [10] p.

Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu / lietuwiszku leżuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa kunigaykszti Giedrayti wiskupa żiemayciu, żenklinika s. Stanislowo. – Wilniuje: Iszspaustas pas kunigus missionorius, 1816. – [22], 389 [i. e. 409]. – Su Vincento Vaitekūno autografu (SAVB: S2981).

Račkauskis, Jeronimas Kiprijonas (1825–1889). Kanczia Vieszpaties Jezaus, arba Dievobaimingi apmislyjimai apie kanczią Jezaus Kristaus dėl kiekvienos dienos par isztisą gavėnę / parasze kunigas Jeronim. Raczkauskis, inspektorius Varniu seminarijos. – Vilniuje: kasztu ir spaustuveje Juozapo Zavadzkio, 1863. – 127 p. – Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1897? (Tilžė: O. von Mauderodės sp.).

Valančius, Motiejus (1801–1875). Žemajtiu wiskupistę aprasze k. Motiejus Wołonczewskis: [1413–1841 m. istorija]. – Wilniuj: Sp. J. Zawadzki, 1848. – 2 d.: iliustr. – Papild. lapo antr.: Žemajtiu wiskupiste.

D. 1: Su tobliczioms. – 1848. – VI, 337 p.: lent. – Su aut. dedikac. Boleslovui Černevskiui ir autogr. (SAVB: S3808). – Su spaudu (SAVB: S3808).

Valančius, Motiejus (1801–1875). Žemajtiu wiskupistę aprasze k. Motiejus Wołonczewskis: [1413–1841 m. istorija]. – Wilniuj: Sp. J. Zawadzki, 1848. – 2 d.: iliustr. – Papild. lapo antr.: Žemajtiu wiskupiste.

D. 2. – 1848. – 274 p.: iliustr.

Wisų metų gywenimai szwentuju. – Wilniuje: kaszta ir spauda Jůzapo Zawadzkio, 1859. – 239, 272, 255, 170, 194, 188 p.; 23 cm. – Papild. lapo antr.: Gyvenimai szwentujų: surasziti del kiekwienos dienos par wisus metus. – Nugarėlės antr.: Gyvenimai szwentujų. – Antr. dabartine rašyba: Visų metų gyvenimai šventųjų. – Kt. antr. dabartine rašyba: Gyvenimai šventųjų. – Kontrafakcija. – 6 d.

Želvavičius, Juozapas (1822–1886). Gesmes arba poezja / kunigo Józapo Żelvovicz. – Vilnuoje: Sp. J. Zawadzkie, [1858]. – d.

D. 1: Ape seną zokaną / kunigo Józapo Żelvovicz. – 1858. – 154 p.

(Red. 2023-02-27)

 
Skip to content