Spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) išleistos knygos

Adomaitis-Šernas, Juozas (1859–1922). Apie sunaudojimą vandenų ant auginimo žuvių, vėžių ir kitokių vandeninių sutvėrimų / Szernas. – Tilžė, 1899. – 99 p.

Adomaitis-Šernas, Juozas (1859–1922). Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas / pagal Dr-ą M. Haberlandtą ir Letourneau; sutaisė Šernas. – Chicago, 1903. – 668 p.

Adomaitis-Šernas, Juozas (1859–1922). Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai: pagal Hutchinsoną / sutaisė Šernas. – Chicago: Lietuva, 1900. – 370 p.: iliustr.

Apie žemę ir kitus swietus, jų būwį ir pabaigą: pagal Heilperną, Falbą ir kitus / sutaisė Szernas. – Chicago (Ill.): Lietuva, 1896. – 255 p.: iliustr.

Ar dabar yra baudževa?: [apie išnaudojimą poreforminiame kaime / pagal lenkišką sutaisē Parmazonas]; išleidē P.L.S.R. – [Sankt Peterburg: Peterburgo lietuvių studentų ratelis], 1899 ([Bitėnai: M. Jankaus sp.]). – 56 p.; 18 cm. – Sudaryt. nurodytas slapyvardžiu kn. gale, p. 56.

Arndt, Johann (1555–1621) (Arntas, Jonas). Nabasztininko Jono Oranto, buwuso wyriauso wyskupo kunigaiksztystēje Lyneburkij’, Szeszos knygos apie tikra krikszczonuma, apie naudingą prisiwertimą, szirdingą gailestį ir smutką dēl grieků, kaip ir apie tikrą tikējimą, ir szwentą gywenimą wiernû krikszczioniů / [iš vokiečių kalbos vertė Kristijonas Endrikis Mertikaitis]. – Tilzeje: drukawotos ir gaunamos prie Endrikio Posto, 1864. – 64, 272, 427, 107, 176, 128, 104, 4 p.

Aritmetika / sutaisė S. Skaczkauskas. – Chicago, 1897. – 104 p.

Avižonis, Petras (1875–1939). Šunadvokatis: pagal Elizos Orzeskienės apysaką „Niziny“. – [Bitėnai], 1901. – 48 p.

Basanavičius, Jonas (1851–1927). Lenkai Lietuvoje / Dr. J. Basanavičius; iš rusiško išguldė V. Gintautas. – Chicago, 1903. – 41 p.

Basanavičius, Jonas (1851–1927). Prie historijos musun rašybos / paraše dr. J. Basanavičius. – Tilžeje: Spaustuveje Otto v. Mauderodes, 1899. – 17 p.

Basanavičius, Jonas (1851–1927). Žiponas bei Žipone ir auksingumas bei sidabringumas lietuviškun dainun: [tyrinėjimas apie lietuvių kilmę iš trakų] / paraše Jonas Basanaviţius. – Tilžė: [aut. lėšos], 1885 (Tilžėje: sp. Otto iš Mauderodes). – 30 p.: iliustr.

Bert, Paul (1833–1886) (Bertas, Polas). Gamtos istorija / Povilas Bert; vertė A. Bacevičia. – Chicago (Ill.): Lietuva, 1903.

Kn. 1: Gyvuliai. Augmens. Akmens ir žemės. – 1903. – 209 p.: iliustr.

Bybelės tai esti: wisas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perveizdėtas ir asztuntą kartą iszpaustas. – Berline: Iszpáusdintos nù Britiszkosês bey swetimujû Zemjû Bibelû  Draugystês, 1897. – 856 p.

Biliūnas, Jonas (1879–1907). Aukos karēs dievui: [antimilitaristinė apybraiža] / parašē Jonas Grażys. – Chicago, Ill.: „Lietuvos“ kaštais ir spauda, 1902. – 40 p.

Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865–1921) (Bitneris, Vilhelmas). Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis / pagal Bitnera sutaisė Šernas. – Chicago (Ill.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904. – 238 p.: iliustr.

Brzeziński, Mieczysław (1858–1911). Naudingi skaitymai. – Tilžė, 1898. – 120 p.: iliustr.

Bujwid, Odo (1857–1942). Pirmutinė pašalpa umai susirgus; teipo-gi, Geralai alkaholiniai ir taboka / [O. Buivido sudėta; versta iš lenkų k. N.]. – Tilžėje: [P. Vileišio leid.], 1898 (Tilžė: [O. Mauderodės sp.]). – 48 p.

Dangaus augštumas ir žmogaus senumas. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų žinių: (naujas kalendorius 1904 m.) / sutaisė ir išleido P. Mikolainis. – [Niujorkas: P. Mikolainis], 1903 [i. e. 1907] (Tilžėje: [O. von Mauderodės sp.]). – 149, [1] p.: iliustr.

Darbininkų kalendorius 1904 metams / Lietuvių Social-Demokratų Partija; [sudarytojas Augustinas Janulaitis]. – London [i. e. Bitėnai]: J. Lizdeika  [i. e. M. Jankaus sp.], 1904 [i. e. l903]. – 64 p. – Kontrafakcija.

Daukantas, Simonas (1793–1864). Lietuvos istorija / paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos magistro. – Plymouth (Pa.): kasztu ir spaustuvėje Jůzo Paukszczio, 1893–1897. – 2 kn.

Kninga II : Nů Gedimino D.L.K. iki Liublino Unijai. – 1897. – [2], 531 p.: portr.

Daukantas, Simonas (1793–1864). Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovēje / paraszyti per Simoną Daukantą, philosophijos magistrą, 1850 metuose. – pirmas iszleidimas. – [Tilžė: iszleista per J. K. Kauniszkį [Joną Kriaučiūną], 1893. – 240 p.

Davainis-Silvestraitis, Mečislovas (1849–1919). Palemonas ir Giržduta: apysaka eilėse, iš senovės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės įtikėjimų ir savo fantazijos / parašė M. D. S. – Plymouth (Pa.): Spauda ir kaštai „Vienybės Lietuvninkų“, 1904. – 72 p.

Dawatku kninga, arba Istatimas ir małdas isirasziuziuju i tretii zokana S. Prąnciszkaus. – Wilniuje: Kasztu ir spaustuwiej Juzupa Zawadzkie, 1864. – 491 p.: iliustr.

Dembskis, Vladislovas (1831–1913). Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo viliugu lietuvystēs? / papiešē kn. V. Dembskis. – Chicago, Ill.: kaštais „Susivienyjimo Lietuvių Laisvamanių“, 1901 (Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“). – 37 p.

Dembskis, Vladislovas (1831–1913). Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmonijoje / paraszė Kuningas. – Shenandoah, Pa: [s. n.], 1899 ([Plymouth, Pa.: Vienybės lietuvninkų (Juozo Paukščio) sp.]). – 171, [1] p.

Ereminas, Leonas (1863–1927). Dainos [Natos]: sutaisytos ant keturių balsų / surinko Leonas Ereminas. – Tilžė: P. Mikolainis, 1902. – 83 p.

Esmarch, Friedrich von (1823–1908). Pirmoji pagelba nelaiminguose atsitikimuose / Fr. Esmarch; išvertė [iš vok.] A.V. – Tilžėje: [P. Vileišio leid.], 1903 (Tilžėje: [J. Šenkės sp.]). – 120 p.: iliustr.

Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ иръ китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомасъ бажницiосе швентосе паръ иштисусъ метусъ, пагалъ Рима иредима / летувишкай парашитасъ; [pagal Juozapo Arnulfo Giedraičio vertimą rusų raidėmis perrašė Laurynas Ivinskis]. – [Vilnius: Vilniaus švietimo apygarda], 1865 (Вильнюй: спаустувенъ Р. М. Ромма). – 161 p., [1] iliustr. lap.: iliustr.

Geikie, Archibald (1835–1924), seras (Gykis, Archibaldas). Geologija / parašė Archibald Geikie; vertė S. M. – Plymouth (Pa.): Vienybė lietuvninkų, 1901. – 144 p.: iliustr.

Istorija Suwienytu Walstiju Amerikos no atradimo, ir da priesz atradima jos, iki szendieniniam laikui, drauge Konstitucija Suwien. Walstiju, ir Dekleracija neprigulmystes. – Chicago, Ill.: kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“, 1896. – 364 p.

Jablonskis, Jonas (1860–1930). Lietuviškos kalbos gramatika: rašytojams ir skaitytojams vadovėlis / parašė Petras Kriaušaitis. – Tilžė: Sp. O. v. Mauderodė, 1901. – 88 p.

Janulaitis, Augustinas (1878–1950). Adomas Mickevyčia (1798–1855): jo gyvenimas, raštai ir darbai / aprašė A. J. Daubaras. – Plymouth (Pa): Spauda ir kaštai „Vienybės Lietuvninkų“, 1902. – 40 p., [1] portr. lap.: iliustr.

Janulaitis, Augustinas (1878–1950). Baudžiava Lietuvoje / parašė Žmogus. – Chicago, Ill.: Spauda „Lietuvos“, 1901. – 76 p. – (Tėvynės mylėtojų draugystė; nr. 6).

Janulaitis, Augustinas (1878–1950). Kur musų išganymas?: (iš visur surinkta medega musų programui) / P. Daujotas. – Plymouth, Pa.: spauda ir kaštai „Vienybes lietuvninku“, 1902. – 118, [1] p.: lent.

Juodišius, Motiejus (1854–1910). Edgaras arba Nuo ateizmo prie pilnos teisybės / Kun. M. Juodyszius. – Brooklyn, NY: Žvaigždė, 1902. – 214 p.

Juška, Antanas (1819–1880). Liėtuviškos dajnos, użrašytos par Antaną Juškevičę… iš żodžiu lietuviu dajninįnku ir dajninįnkiu = Литовскiя народныя песни, записанныя Антоном Юшкевичем… в окрестностях… со слов литовских певцев и певиц. – [S. l.: Jono Juškos leid.], 1880–1882 (Казань: типография Императорскаго университета). – 3 t.

Juška, Antanas (1819–1880). Svotbinė rėda veluonyčiu lietuviu, surašyta par Antaną Juškevičę 1870 metuose: (Свадебные обряды веленских литовцев, записанные Антоном Юшкевичем в 1870 году). – Казань: (изждивением издателей) [i. e. A. ir J. Juškų leid. ir lėšos], 1880 (Тип. Императорского у-та). – 120, [1] p.

Ka daryti, kad sveiki butume ir ilgai gyventume / vertė iš lenk. kalbos F. Antaniukas. – Tilžėje: išleido M. Noveskis, 1895 ([Tilžė: J. Schoenkės sp.]). – 32 p.: iliustr.

Kaip geriausiai laidoti numirėlį? / iš angliško išguldė V. Dembskis; piešinys L. Wehlan. – Chicago (Ill.): Susiv. Lietuvių Laisvamanių, 1900 (Sp. „Lietuvos“). – 29 p.

Kataliogas visų lietuviškų knygų gaunamų pas M. Saunus = Catalogue de la littérature lithuanienne: Tilsit (Ostpr.), Fabrik-Strasse № 27. – Tilžėje: spaudinta pas J. Šenkę, [1902]. – 29, [2] p., iš jų 1 p. skelbimų.

Kirkor, Adam Honory (1818–1886) (Kirkoras, Adomas Honoris). Kapai didžių kunigaikščių ir karalių Vilniuje / [A. H. Kirkoras; iš lenkų k. vertė P. Vileišis]. – Tilžėje: [Ott. v. Mauderodės sp.?], 1898. – 35 p.: iliustr.

Koziebrodski, Władysław (1839–1893). Dēdē atvażiavo: komedija viename akte / [Władysław Koziebrodski]; pagal lenkišką sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]. – Chicago, Ill.: spauda „Lietuvos“, 1902. – 62 p.

Kūdikių žindymas ir penėjimas / vertė iš lenkų k. Atgalainis. – Tilžė, 1904. – 12 p.

Lalis, Antanas (1873–1960). Lietuviškos ir angliškos kalbų žodynas: 2-jose dalyse / sutaisė Antanas Lalis. – Chicago (Ill.): Lietuva, 1903. – 2 d.

D. 1: Lietuviškai–angliška. – 1903. – [2], IV, 382 p.

Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius (1852–1916). Lenkai ir lietuviai nuo 1228 m. iki 1430 m. / parašė pagal lenkiškus istorikus Žemkalnis. – Chicago (Ill.): Tėvynės  mylėtojų draugystė, 1899 („Lietuvos“ kaštais sp.). – 64 p.

Lazdynų Pelėda. Judošius: perspausta iš „Ūkininko“ / parašė L. P. – Tilžė, 1902. – 12 p.

Lazdynų Pelėda. Kas priešius?: [apsakymas] / paraše Lazdynų Peleda; perspaudinta iš „Varpo“. – Tilžė, 1900 (Tilžė: Spausdinta pas Otto v. Mauderode). – 32 p.

Lazdynų Pelėda. Klajunas / parašė Lazdynų Pelėda. – [Bitėnai: Kudirkos iždas], 1902. – 62 p.

Lazdynų Pelėda. Našlaitė: nėpsaka / parašė Lazdynų Pelėda. – [Tilžė: J. Schoenkės sp., 1901]. – 62 p.

Lazdynų Pelėda. Sugriautas gyvenimas: [apysaka] / parašė Lazdynų Pelėda; perspaudinta iš „Naujienų“. – Tilžė, 1901 (Tilžėje: spauzdinta pas J. Senkę). – 29 p.

Lietuviškas albumas / parengtas ir išleistas A. Miluko. – Shenandoah (Pa.): A. Milukas, 1900 (Shenandoah (Pa.): Sp. V. J. Stagaro & Co). – 3 kn.: iliustr.

Laida 2: Mūsų raštinykai ir žymesni vyrai. – 1900. – [102] p.: iliustr.

„Lietuviszkos“ dainos isz visur surinktos / [surinko Juozas Pauksztys ir Aleksandras Burba]. – Plymouth (Pa.): Kasztu ir sp. J. Paukszczio, 1893. – 496 p.

Lietuviszkos pasakos / surinko J. Basanaviczius. – Shenandoah (Pa.): [s. n.], 1898–1902. – 2 t.

[T.] 2. – Shenandoah (Pa.): V. J. Stagaro sp., 1902. – 262 p.

Lubbock, John (1834–1913), seras (Labokas, Džonas). Givenimo džiaugsmai / pagal serą Džoną Lebboką sutaisė P. N. [aut. slapyvardis]. – Tilžėje: Spausdinta pas Otto v. Mauderodę, 1902. – 68, [1] p.

Maironis (1862–1932). Apsakymai apie Lietuvos praeiga / paraszė Stanyslovas Zanavykas 1886. – [Plungė: P. Urbonavičiaus leid.], 1891 (Tilžė: kasztu Lietuvos mylėtojų spausdinta pas O. v. Mauderodės). – 186 p.: portr., vinj.

Matulaitis, Stasys (1866–1956). Kaip prancūzai už laisvę kariavo, arba, Apie Didžiąją prancūzų revoliuciją 1789–1804 / Pagal Blos’ą ir Mignet’ą parašė Dr-is [S. Matulaitis]. – [Bitėnai: M. Jankaus sp.], 1902. – 159 p. Kontrafakcija.

Matulaitis, Stasys (1866–1956). Kaip sutaisytas žmogaus kunas: su 29 paveikslėliais / parašė S. M. – Plymouth (Pa.): Spauda „Vienybės lietuvninkų“, 1901. – 144, [4] p.: iliustr.

Matulaitis, Stasys (1866–1956). Keletas žodžių apie nežmoniškus maskolių darbus Kražiuose ir apie sudyjima kražiečių Vilniuje / parašė Našlys. – [Tilžėje: M. Noveskis, 1895 (J. Schenkės sp.]). – 15 p.

Miškų, laukų, sodų, daržų eibės ir bausmės už jas. – Tilžė: A. Vaškutienės sp., 1903. – 32 p.

Matulaitis, Stasys (1866–1956). Žemės istorija: (su paveikslėliais) / parašė Stasys Matulaitis. – Chicago (Ill.): [s. n.], 1904 („Lietuvos“ sp.). – 56 p.: iliustr.

Mickiewicz, Adam (1798–1855) (Mickevičius, Adomas). Vertimai iš Mickevycziaus / [lietuviškai sutaisė] Jr. Jonas. – Plymouth (Pa.): Spaustuvėj „S. L. A.“, 1899–[1900]. – 2 t.

D. 1: Diedai ir Gražina. – 1899. – 31, 61, [1] p.

Mikolainis, Petras (1868–1934). Trachoma, arba Sergėkite akis; Prie šviesos: (naujas kalendorius 1905 m.) / sutaisė ir išleido P. Mikolainis. – Tilžė: P. Mikolainis, 1904 ([Otto von Mauderodės sp.]). – 100 p.

Paprasti rakandai ir išdarbiai iš šakų: su 74 piešiniais / vertė J. Š. – Tilžė: P. Neris, 1903 (Tilžė: O. v. Mauderodė). – 48 p.: iliustr.

Pasiskaityk, skriaudžiamas lietuvi!: [įvairių autorių poezijos ir prozos rinkinys / parengė Povilas Višinskis]. – [Tilžė]: išleista jaunųjų Tėvynės mylėtojų įstanga [i. e. Ūkininkas], 1904 ([Tilžė: O. von Mauderodės sp.]). – 30, [1] p.

Pekla arba amžinasis pragaras, ir Giesmes apie kančias pekloje ir apie keturius paskučiausius daiktus. Stebuklai Diewo szwentose dusziose czyszcziaus / [Grigalus Rossignoli]; surinko ir surašė Žemaitis savo broliams. – Ketvirtas spaudimas. – Tilžėje: lėšomis Otto v. Mauderodės spaustuvės, 1904. – 494 p.

Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė (1861–1943).Kova: drama iš trijų veikmių / parašė B.; „Varpo“ ir „Ūkininko“  red. – Tilžėje: Spausd. pas Otto v. Mauderode, 1900. – 40 p.

Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė (1861–1943). Nebepirmas: paveikslėlis iš moksleivių gyvenimo / parašė B. – Bitėnai, 1902. – 23 p.

Pietaris, Vincas (1850–1902). Keidoszių Onutė: [apysaka] / paraszė Savasis [Vincas Pietaris]. – [Tilžė: Tėvynės sargas], 1899 (Tilžėje: J. Schoenkės sp.). – 77 p.

Prószyński, Konrad (1851–1908) (Prušinskis, Konradas). Akywi apsireiszkimai swiete ant kuriu żmones nuołatos żiuri, bet ju gerai nesupranta / aprasze Kazimieras Promykas; [iš lenkų kalbos vertė A. Olšauskas]. – Chicago, Ill.: kasztu ir spaustuwia „Lietuvos“, 1894. – 79 p.: iliustr.

Ralys, Jeronimas (1876–1921). Rykštēs: [apsakymas] / parašė Nežinomas. – [Škotija]: išleido „Škotijos Šviesos draugystē“, 1902 (Bitēnuose: spausdinta pas M. Jankų). – 25 p.

Roscoe, Henry Enfield (1833–1915). Chemija: su 36 paveikslėliais / Roscoe; vertė S. M. – Plymouth (Pa.): Vienybė lietuvninkų, 1904. – 116 p.: iliustr.

Рубакин, Николай Александрович (1862–1946) (Rubakinas, Nikolajus). Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje žemės / N. Rubakinas; vertė Drugas. – Chicago (Ill.), 1900. – 33 p.

Rutų lapelei: 100 dainelių / surinko iš išleido W. Kalwaitis. – Tilžėje: Spausdinta pas Otto v. Mauderodę, 1894. – 128 p.

S. M. Kaip žmogus gyveno ant žemės: su 25 paveikslėliais / parašė S. M. – Chicago, Illinois: Spauda „Lietuvos“, 1903. – 47 p.: iliustr.

Schramm, C. A. Apie turtų išdirbimą / parašė Schram; vertė S. M. – Chicago (Ill.): Kasztais „Lietuvos“, 1900. – 139 p.

Słowacki, Juliusz (1809–1849) (Slovackis, Julijus). Mindaugis Lietuvos karalius: istorijos paveikslas penkiuose aktuose / lenkiškai parašė Julius Slovacki; lietuviškai vertė Vincas Kapsas. – Chicago, Ill.: kasztu ir spaustuve „Lietuvos“, 1900. – 86 p.

Smiles, Samuel (1812–1904). Savišelpistė / S. Smailsas. – Tilžė, 1903. – 86 p.

Sniegocki, A. Kaip reikia kiaulės auginti / lenkiškai parašė A. Sniegocki’s; lietuviškai sutaisė J. Menaitis. – Tilžė, 1898. – 58  p.

Staniukynas, Antanas (1865–1918). Laiškai iš keliones po Palestiną / [Antanas Staniukynas]. – Shenandoah, Pa.: kaštais kun. Antano Miluko, 1901 (Shenandoah, Pa.: V. J. Stagaro spaustuvėje). – 94 p.: iliustr., žml.

Sterling, Seweryn (1860–1932) (Sterlingas, Severinas). Džiova ir kaip tos ligos apsisaugoti / pagal S. Sterlingą; sutaisyta L. – Tilžėje: [J. Schoenkės sp.], 1899. – 16 p.

Stiklius, Kostas (1880–1962). Puota; Nuskintas žiedas: [apsakymai] / parašė Bijunas. – Plymouth, Pa.: spauda ir kaštai „Vienybes lietuvninku“, 1902. – 32 p.

Storostas, Albertas (1878–1905). Lietuvos Aidos [Natos] = Klänge aus Litauen / A. Storost; [išleistojis ir visun tiesun savininkas Vilhelmas Storost]. – Tilžė: Rūta, 1904. – [4], 72, [2] p.

Statistika lietuviszkų knygų atspaustų Prusuose nuo 1864 m. iki pabaigai 1896 m. – Tilsit: [kasztu autoriaus], 1897. – 2 d.

[D. 1]: Suskaita, arba Statistika visų lietuviszkų knygų atspaustų Prusůse nů 1864 metų iki pabaigai 1896 metų / suraszė A. Jonas Zanavikutis. – Tilžeje: kasztu autoriaus, 1897 [i. e. 1898] (Tilžeje: spaustuvėje Otto v. Mauderodės). – 56, [1] p.

Šatrijos Ragana (1877–1930). Viktutė: novelia / Šatrijos Raganos. – [S. l.]: [s. n.], 1903 (Shenandoah, Pa.: V. Šliakio (Stagaro) spaustuvėje). – 90 p.

Šliūpas, Jonas (1861–1944). Iszganymas vargdienio / pieszinys Jono Szliupo, M. D. – Antras spaudimas. – Baltimore, Md.: spaudinta spaustuvēje „Kardo“, 1897. – 50, [2] p.

Šliūpas, Jonas (1861–1944). Lietuvystes praeite, dabartis ir ateitis / istoriszkai socijologiszkas pieszinys Jono Szliupo. – [S. l.]: [s. n.], 1897 (Baltimore, Md.: spaustuvēje „Kardo“). – 83, [4] p., [1] portr. lap.

Šliūpas, Jonas (1861–1944). Lietuvių tauta senovėje ir šiądien / parašė J. Šliupas. – Plymouth, Pa.: spauda ir kaštai ,,Vienybės lietuvninkų“, 1904–1909. – 3 t.: iliustr. – T. 3 leid.: Chicago, Ill.: turtu ir spauda „Lietuvos“

T. 1. – 1904. – 464 p.: žml.

T. 2. – 1905. – 563, [4] p.

Šliūpas, Jonas (1861–1944). Lietuvių pratėviai Mažojoje Azijoje, nuo senovės iki jie pateko po valdžia persu / paraszė Lietuvos Mylėtojas. – Chicago (Ill.): Spauda „Lietuvos“, 1899. – 283 p., [4] žml. lap.

Tatarė, Antanas (1805–1889). Pamokslai iszminties ir teisybes, iszguldinėti galvoczių visų amžių del Lietuvos vaikeliu: [pasakėčios / kun. Tatare]. – 3-ioji laida. – Chicago (Ill.): perspausdinta spaustuvėje „Lietuvos“, 1899. – IX, 182, IV p.

Tautiškas atgįjimas lietuvių ir kitų jaunų tautų: atminimui 20-metinių „Auszros“ sukaktuvių (1883–1903). – Tilžė: [J. Shoenke], 1903. – 40 p.

Vaičaitis, Pranas (1876–1901). Eilės Pranciškaus Vaičaičio: (Sekupasakos). – Plymouth (Pa.): Spauda „Vienybės lietuvninku“, 1903. – VII, 165, [3] p., [1] portr. lap.: iliustr.

Valančius, Motiejus (1801–1875). Paaugusių žmonių knygelė / parašė vyskupas M. Valančius. – Tilžė, 1902. – 104 p.

Vileišis, Petras (1851–1926). Apsakinieimas apej Żiamie ir atmajnas ore: [fizinės geografijos pradmenys] / paraszia Piatras Wiłejszis. – Petropilie: [s. n.], 1876 (С.-Петербургъ: тип. Ф. Сущинскаго). – 47 p.

Vileišis, Petras (1851–1926). Bulvių vaisynimas / P. N. – Tilžėje: kaštu autoriaus atspausta pas Otto v. Mauderodę, 1900 (Tilžė: O. v. Mauderodė). – 31 p.

Vileišis, Petras (1851–1926). Įrankis pagerinimui ir sutaisimui šosejų ir paprastųjų kelų / Svalės sutaisita. – Tilžėje: [P. Vileišio leid.], 1903 ([Tilžėje: spausdinta pas A. Vaškutėnę]). – 31 p.: iliustr.

Vileišis, Petras (1851–1926). Trumpa visotina istorija / sutaisė P. N. – Tilžėje: spausdinta kaštu autoriaus pas Otto v. Mauderodę, 1903. – d.: iliustr., žml. – Antr. dabartine rašyba: Trumpa visuotinė istorija.

D. 1: Senovės istorija. – 1903. – 52 p.: iliustr., žml.

Vileišis, Petras (1851–1926). Žmogus nepliuszkis / verte isz szvediszko Neris. – Chicago: [s. n.], 1899–. – 23 p.

Vilkutaitis, Antanas (1864–1903). Amerika pirtyje: komedija iš trijų dalių / parašė Keturakis. – Tilžėje: M. Noveskis [P. Mikolainis], 1895 (Sp. J. Schoenke). – 43, [5] p.

Visendorfs, Henrijs (1861–1916). Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literatūroje: (ypat. skyr. Mokslo kom. Minist. apšv.) / [iš rusų kalbos vertė J. Vileišis]. – Tilžėje: Spausdinta pas Otto v. Mauderode, 1899. – [2], 44, [1] p.

Vytartas, Antanas (1863–1932). Pamoksłai ant didžiujų metinių Vieszpaties szvenczių; teipogi drauge Pamoksłai ant Didžiosios nedėlos, apie tos nedėlos apeigas ir Vieszp. Jezaus kentėjimus / paraszė Kunigas X. [A. Vytartas]. – Vilniuje [i. e. Tilžė]: Sp. J. Zavadzkio [i. e. M. Noveskio [P. Mikolainis] ir draug. lėšos, 1879 [i. e. 1893] (O. Mauderodės sp.). – 158 p. Kontrafakcija.

Volteris, Eduardas (1856–1941). Литовская хрестоматія / Э. Вольтеръ = Lietùviška chrestomatija / E. Volteris. – Санктпетербургъ: типографія Императорской академіи наукъ, 1901. – 247 p.

Загоскин, Михаил Николаевич (1789–1852) (Zagoskin, Michail Nikolaevič). Maskolej 1612-tam mete, arba Jurgis Miłosławskis: [romanas / Михаил Николаевич Загоскин]; perdeta per A. Turski. – Plymouth, Pa.: kasztu ir spaustuveje, Juozapo Paukszczio, 1889. – 284 p.

Žemaitė (1845–1921). Kaip kas išmano teip save gano: drama iš trijų veiksmių / Dvi Moteri. – Tilžė: Spausd. pas Otto von Mauderodę, 1904. – 47 p.

Žemaitė (1845–1921). Paveikslai / Žemaitė. – Tilžė: [s. n.], 1899–. – 3 t. – Perspausta iš: Ūkininko.

T. 3. – 1901. – 56 p.

(Red. 2023-02-27)

 
Skip to content