Skaitmenintų knygų nuorodos į epaveldą

„XX a. Šiauliuose leistos knygos“. Šią kolekciją sudaro tarpukaryje išleistos knygos. Atrenkant knygas didžiausias dėmesys buvo skiriamas knygų unikalumui. Minėtini Šiaulių kraštotyros draugijos leidiniai – Šiaulių metraščiai 1918–1938 m., 1931, 1932, 1933 m. Atrinktos knygos, kurios populiarios tarp skaitytojų ir turi istorinę išliekamąją vertę. Tai Z. Ivinskio „Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė“, žymaus pedagogo Jono Murkos vadovėliai, skirti gimtosios kalbos mokymui. Epavelde galima rasti knygų, pasakojančių apie miesto istoriją, pramonės raidą, kultūros vystymąsi. Tai „Šiaulių miestas: istoriniai bruožai“, „Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojai 1938 m.“ (fotoalbumas), „Pirmasis Lietuvoje garinis šokolado ir saldainių fabrikas „Birutė Šiauliuose“, „Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaizdų albumas: 300 metų sukaktuvėms paminėti 1625–1925 m.“.

2018 m. publikuotos knygos internetinėje svetainėje epaveldas.lt:

  1. Apsakymai apie didžiuosius įvykius įvairiais laikais ir įvairiose tautose / N.A.Rubakinas. – Šiauliai, 1925. – 173 p.
  2. Aritmetikos uždavinynas. D. 2. – 1931. – 150 p.
  3. Bybelės tai esti: wisas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perveizdėtas ir asztuntą kartą iszpaustas. – Berline, 1897. – 856 p.
  4. Būdo įtaka / Sam. Smailsas (Samuel Smiles). – Šiauliai, 1923. – 39 p.
  5. „Dainos“ pirmojo viešojo spektaklio 20 metų sukaktuvės : [jubiliejinis straipsnių rinkinys]. – Kaunas, 1924. – 40 p.
  6. Didysis Lietuvos metraštis kalendorius 1936 metams. – Kaunas, 1936. – 148, [4] p.
  7. Du žymiu darbuotoju Lietuvos naudai: Juozas Zauka ir kun. Aloyzas Šliūpavičius / paruošė J. Šliūpas. – Šiauliai, 1936. – 39 p.
  8. Ekonominiai bruožai / A.Bach. – Šiauliai, 1923. – 85 p.
  9. Fizinis lavinimas ir jo tikslai / St. Šalkauskis. – Klaipėda, 1928. – 48, [1] p.
  10. Gamta ir jos reiškiniai. [D. 1] : neorganinė dalis. – [1924]. – 72 p.
  11. Gramatika ir mokykla / Rygiškių Jonas. – Šiauliai, [1921]. – 17 p. – (Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos organo „Mokyklos ir gyvenimo” leidinys ; Nr. 3)
  12. Gamtos mokslo vadovėlis. D. 1: Oras, vanduo, žemė. – 1930. – 201 p.
  13. Gamtos mokslo vadovėlis. D. 2: Augalas ir jo gyvenimas. – 1928. – 189, [3]
  14. Hygiena arba Sveikatos dėsnių mokslas / paruošė J. Šliūpas. – Šiauliai, 1928. – 255, VIII p.
  15. Iš mūsų vargų ir kovų : paminėti Palangos spektaklio 25 m. sukaktuvėms, 1898-1927 / parašė G. Petkevičaitė-Bitė. – Kaunas, [1927]. – 134 p. – („Varpo” bendrovės leidinys ; nr. 64).
  16. Iš tamsios praeities į šviesią ateitį : pasakojimai iš žmonių kultūrinės istorijos / parašė N. Rubakinas. – Šiauliai, 1923. – 220 p.
  17. Jaunasis šaltkalvis (sliesorius) : geriausias geležies amato vadovėlis / spaudai parengė L. Būbelis. – Šiauliai, 1931. – 71 p.
  18. Jo gyvenimas ir parinktieji raštai. T. 2: Ideologiniai ir publicistiniai raštai. – 1933. – 308, [3] p.
  19. Jonas Amosas Komenskis didis mokytojas / N. A. Rubakino. – Šiauliai, 1925. – 31 p. – (Kultūros knygynėlis ; nr. 37-38).
  20. Kaip aprūpinti šeimą ir senatvę?. – Šiauliai, [s.a.]. – 19 p.
  21. Kaip dirbti su knyga / V. Nevski. – Šiauliai, 1928. – 40 p.
  22. Kaip mokyti kraštotyros? : geografijos metodika / A. Vireliūnas. – Kaunas, 1924. – 76 p.
  23. Kalendorius „Tėvynė“. 1942 metams. – [1942]. – 62, [1] p.
  24. Kas tai yra socializacija ? / K. Kautskis. – Šiauliai, 1920. – 20 p.
  25. Kasamosios anglys. – Šiauliai, 1925. – 63 p. – („Kultūros“ knygynėlis ; nr. 31-32-33-34)
  26. Knygų katalogas. 1939 mt. / [redagavo V. Knyva]. – 1939. – 48 p.
  27. Kodėl žmonės svaiginasi? / Levas Tolstojus. – Šiauliai, 1928. – 31 p.
  28. Koperatinė knygų leidimo „Kultūros“ bendrovė. – Šiauliai, 1926. – 1 lankst. [sulanksytas į 11 p.]. – Taip pat vartojama antr.: Kultūros bendrovė.
  29. Kraujo lašo kelionė : apsakymas apie tai, kaip gyvena ir minta žmogus / iš N. Osipovskio vertė Br. Kiukytė. – Šiauliai, 1924. – 79 p. – („Kultūros” b-vės leid.).
  30. Kristaus poilsio diena. – Kaunas, [s.a.]. – 15 p.
  31. Jonas Katelė ir jo laikai : [1831-1908] / V. Bičiūnas. – [Kaunas], 1934. – 295 p.
  32. Lietuvių, latvių bei prūsų arba baltų ir jų prosenių mythologija / spaudon paruošė J. Šliūpas. – [Šiauliai], 1932. – 216 p.
  33. Lietuvių periodinės spaudos kolekcija : 1936/1937 / Leidėjas P. Gasiūnas. – Klaipėda, 1937. – 38, [2] p.
  34. Lietuvių rašomosios kalbos vadovėlis. D. 1. – 1926. – 62, [1] p.
  35. Lietuvių rašomosios kalbos vadovėlis. D. 2. – 1928. – 36 p.
  36. Lietuvių rašomosios kalbos vadovėlis. D. 3. – 1929. – 87 p.
  37. Lietuviškas albumas. Laida 2: Mūsų raštinykai ir žymesni vyrai. – 1900. – [102] p.
  38. Lietuvos savivaldybės 1918-1928 : savivaldybių įsikūrimo ir pirmojo dešimtmečio darbų apžvalga. – Kaunas, 1928. – [2], 296 p.
  39. Lietuvos Valstybės konstitucija. – Šiauliai, 1925. – 20 p.
  40. Lietuvos vietinių galvijų gerinimo draugijos įstatai. – Šiauliai, 1925. – 12 p.
  41. Lirika / A. Jakštas. – Kaunas, 1930. – 384, X p. – (Šv. Kazimiero d-jos leid. ; 471)
  42. Luko evangelija. – Šiauliai, 1937. – 64 p.
  43. Maistas ir valgių gaminimas : mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis : pamokymai, kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vaikams ir ligoniams / J. Kvedaras. – Šiauliai, [1925]. – 204 p.
  44. Mato evangelija. – Šiauliai, 1937. – 63 p.. – Viršelio antr.: Evangelija švento Mato.
  45. Mažas knygynas, jo įrengimas ir tvarkymas / Pauliaus Ladevigo nurodymai. – Šiauliai, 1924. – 65 p.
  46. Miškai ir žmonės : (uredniko kerštas) : keturių veiksmų fantazija / T. Vaitekūnas. – Šiauliai, 1934. – 112 p.
  47. Morkaus evangelija. – Šiauliai, 1937. – 39 p.
  48. Motinos ir vaiko kalendorius. 1932. – [1931]. – [55] lap.
  49. Motinos ir vaiko kalendorius. 1933. – [s.a.]. – [56] lap.
  50. Motinos ir vaiko kalendorius. 1934. – [1933]. – [55] lap.
  51. Motinos ir vaiko kalendorius. 1935. – [1934]. – [55] lap.
  52. Motinos ir vaiko kalendorius. 1936. – [1935]. – [55] lap.
  53. Motinos ir vaiko kalendorius. 1937. – [1936]. – [55] lap.
  54. Motinos ir vaiko kalendorius. 1938. – [1937]. – [55] lap.
  55. Motinos ir vaiko kalendorius. 1939. – [1938]. – [55] lap.
  56. Motinos ir vaiko kalendorius. 1940. – [1939]. – [55] lap.
  57. Naudingi sodžiaus skaitymai. D. 1. – [1925]. – 72 p.
  58. Naudingi sodžiaus skaitymai. D. 2: Kaip gyvenama svetur, molio trobesių statymas, pavyzdingas ūkininkas, kur pinigų gauti, kur ir kaip šviestis, ūkio sąskaityba ir kitos naudingos žinios. – [1925]. – 124 p.
  59. Naudingi sodžiaus skaitymai. D. 3: Kaip vaikinas milžiną įveikė. Žemės dirbimas ir jos tręšimas. Pievos ir ganyklos. Gyvulių auginimas, šėrimas ir jų ligos. Kredito kooperacija ir kitos naudingos žinios. – [1925]. – 172 p.
  60. Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus : su didźiu dabojimu pérguldijtas, o ánt garbês Diewui Traicej’ szwentoj’ wienatijam, Lietuwos źmonéms ánt iszganitingos naudôs iszspáustas / [iš vokiečių kalbos vertė Samuelis Bitneris, Bernardas Zandenas, Frydrichas Zigmantas Šusteris … [et al.]. – [Mintauja], 1844. – [6], 650 p.
  61. Nusikalstamumas ir kova su juo. D. 1: Pasaulio pikta ir neteisybė, veikianti į žmogaus pasielgimą. – 1927. – 31 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 26-27).
  62. Nusikalstamumas ir kova su juo. D. 2: Psichiniai faktoriai, veikiantieji žmogaus elgesį. – 1927. – 32 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 39-40).
  63. Palyginamoji pasaulio religijų historija / Spaudai paruošė dr. Jonas Šliūpas. – Šiauliai, 1936. – 272 p.
  64. Pamokslai iszminties ir teisybes, iszguldinėti galvoczių visų amžių del Lietuvos vaikeliu : [pasakėčios / kun. Tatare]. – 3-ioji laida. – Chicago (Ill.), 1899. – IX, 182, IV p.
  65. Pareiga ir tiesumas : moksleivių vert. (su žodynėliu) / S. Smailsas. – Šiauliai, 1924. – 56 p.
  66. Pažink gyvulių gyvenimą / J. Trojanovskis. – Šiauliai, [s.a.]. – 192 p.
  67. Pirmas juokų maišelis : vaistai širdgėlai nuraminti. – Šiauliai, 1929. – 32 p.
  68. Romanas be moters : epizodas iš Didžiojo karo laikų / A. Skripkauskas. – Šiauliai, 1932. – 209 p.
  69. Savivaldybių žinynas. – Kaunas, 1932. – 800 p.
  70. Seimo rinkimų įstatymas. – Šiauliai, 1926. – 16 p.. – Pilna antr.: Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymas.
  71. Senovės ir viduramžių medicinos historija / medžiaga, surinkta ir atatinkamai sutvarkyta paskaitoms Lietuvos Universitatėje, 1925-29 m. privatdocento Jono Šliūpo. – Šiauliai, [1934]. – 506 p.
  72. Stebuklai ir paslaptys : lengvas ir suprantamas įvairiausių stebuklų aprašymas ir jų aiškinimas / N. Rubakinas. – Šiauliai, [1926]. – 240 p.
  73. Šeimos įtaka / Sam. Smailsas (Samuel Smiles). – Šiauliai, 1924. – 40 p.
  74. Šiaulių apskrities savivaldybės privalomų įsakymų rinkinys 1919-1924 m. – [Šiauliai], [s.a.]. – 31 p.
  75. Šypt-Šypt. D. 1. – 1931. – 150, [2] p.
  76. Šventojo Apaštalo Petro laiškai. – Šiauliai, 1938. – 12 p.
  77. Tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas / St. Šalkauskis. – Kaunas, 1928. – 24 p.
  78. Trachoma, arba Sergėkite akis ; Prie šviesos : (naujas kalendorius 1905 m.) / sutaisė ir išleido P. Mikolainis. – Tilžė, 1904. – 100 p.. – Taip pat vartojama antr.: Prie šviesos.
  79. Ūkininko vadovas. 1926. – [1925]. – 96 p.
  80. Ūkio statyba : ūkininkams ir statybos darbininkams vadovėlis : su 202 braižiniais ir pavyzdžiais / R. Vanagaitis. – Šiauliai, 1922. – 99 p.
  81. Žemaitės gyvenimas ir jos atvaizdas / P. Ruseckas. Kalėdos : (paskutinis kūrinys) / Žemaitė. – Kaunas, 1922. – 30, [2] p. – („Varpo” bendrovės leidinys ; nr. 11)
  82. Žemaitės raštai. [Kn.] 2: Marti ; Topylis. – 1913. – 58, [1] p.
  83. Žemės istorija / V. Lunkevičius. – Šiauliai, 1924. – 74, [1] p.
  84. Žemės ūkio mašinoms bei įrankiams katalogas 1928 metams / V. Masiulio, J. Baltrušaičio prekybos namai. – Šiauliai, 1927. – 55 p.
  85. Žydrynių atspindžiuose : [eilėraščiai] / Myk. Linkevičius. – Kaunas, 1929. – 32 p.
  86. Žmogaus religija / N. Rubakinas. – Šiauliai, [s.a.]. – 14 p. – (Kultūros knygynėlis ; nr. 50).
  87. Žodis dvasininkams / L. Tolstojus. – Kaunas, 1931. – 39 p.
  88. Историческая записка о Шавельской мужской гимназiи. – Шавля, 1902. – [96] lap.
  89. Шавельскій уђздъ / [К. Гуковскій]. – Ковна, 1896. – 85 p. – Antr. dabartine rašyba: Шавельский уезд.
  90. Уъздный городъ Шавли Ковенской губернiи : (oпытъ историко-статистическаго описания) / К.П. Гуковский и И. Пташкинъ. – Ковна, 1903. – [35] lap.. – Antr. dabartine rašyba: Уездный город Шавли Ковенской губернии.
  91. Уставъ Радзивилишскаго контрольнаго товарищества по скотовoдству Шавельскаго уъзда, Ковенской губернiи. – Шавли, 1914. – 23 p.

2010 – 2017 m. publikuotos knygos internetinėje svetainėje epaveldas.lt:

  1. Adressbuch der See = und Handels = Stadt Memel : 1858. – Memel, [s. a.]. – 90, [2] p.
  2. Akcinė medžio pramonės lentpjūvių ir statybos bendrovė „Venta”. – Šiauliai ; Kaunas, [s. a.]. – [8 p.]
  3. Ankstyboji senatvė ir kova su ja / E. Rodė. – Šiauliai, 1927. – 32 p. – („Kultūros“ knygynėlis ; nr. 61-62)
  4.  Apie geriamojo vandens švarumą sodžiuose / A. Vileišis. – Seinai, 1912. – 8 p.
  5.  Apie Visuomį ir jo religiją / parengė Pirmūnas. – Šiauliai, 1931. – 28, [2 ]p.
  6. Aritmetikos uždavinynas. Iki trupmenų. – 1931.- 150 p.
  7.  Asmenybės kultūros pagrindai : skiriama mokslą einančiam jaunimui / I. Gobis. – [S.l.], 1921. – [1], 37, [2] p.
  8.  8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas : pulko penkiolikos gyvavimo metų sukakčiai paminėti, 1919-1934 / medžiagą rinko ir tvarkė E. Bliudnikas ir P. Nazaras. – Šiauliai, 1934. – 118, [1] p., [3] iliustr. lap.
  9. Atsiminimai ir dvylika jo svarbesniųjų paveikslų spalvotų reprodukcijų / Anzelmas Feurbachas. – Šiauliai, [19–]. – 7 p., [12] iliustr. lap.
  10. Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų : 20 metų Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjimo proga, 1918-1938 / Lietuvanis. – Šiauliai, [1939]. – 312 p.
  11. Bažnyčios istorija : vadovėlis viduriniajai mokyklai / J. Koncevičius. – Šiauliai, 1924. – 93 p.
  12. Dainos : žmonių poezijos antologija / tekstas Kazio Binkio. – Šiauliai, 1922. – 194, [2] p.
  13. Demokratija ir diktatūra. – Šiauliai, 1927. – 56 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 63-66)
  14. Didieji gyvenimo žodžiai. T. 1. Kam gyventi? / N. Rubakinas. – 1926.- 16 p.
  15. Didieji gyvenimo žodžiai. T. 2. Tiesos beieškant / N. Rubakinas. – 1926.-.37 p.
  16. D-ras Jonas Šliupas : lietuvių tautos ir laisvosios minties kovotojas / Edmundas Vingėla. – Šiauliai, [1926]. – 16 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 49)
  17. Džiovos arba tuberkuliozo klausimas Lietuvoje / M. Veitas. – [Šiauliai], 1934. – 52 p.
  18. Eglė žalčių karalienė : [lietuvių pasaka] / paveikslai K. Šimonio. – Šiauliai, 1924. – 11 lap.
  19.  „Galen“ chemijos ir farmacijos laboratorija. – Šiauliai, 1936. – 65 p., [3] iliustr. lap.
  20. Gamta ir jos reiškiniai. [D. 2] / J. Trojanovskis. – 1924 – [71] p.
  21. Gamta ir jos reiškiniai. D. 3 / J. Trojanovskis. – 1925 – 93 p.
  22. Gimtoji senovė : (ieškojimas, pažinimas ir apsaugojimas) / P. Tarasenka. – Šiauliai, [s.a.]. – 118 p.
  23. Gyvybė ir jos atsiradimas ant žemės / P. Avižonis. – 2-asis pap. leid. – Šiauliai, 1928. – 55 p., 12 il. l.
  24. Gražioji Mageliona karaliaus duktė iš Neapolio ir grapas Petras kareivis : visokie, beskurstant šiame pasauly atsitikimai, nuliūdimai, linksmybės, laimės ir nelaimės. – Šiauliai, 1926. – 44, [4] p.
  25. Gražios prakalbos bei „oracijos” vestuvėse, krikštynose, varduvėse ir laidotuvėse kalbamos / surinko Perkunsargis. – Šiauliai, 1936. – 51 p.
  26. II Lietuvos kultūros kongreso darbai 1926 m. rugpiūčio mėn. 22-24 d. : (protokolas, pranešimų santraukos ir rezoliucijos). – [Šiauliai], 1926. – 80 p. – (Kultūros tarybos leidinys ; Nr.1)
  27. Informacijos apie prekybos institutą. – Šiauliai, 1940. – 16 p., įskait. ir virš.
  28. Iškilmingojo derliaus šventės minėjimo akto Šiaulių m. teatre Programa, 1943. X. 3. – [Šiauliai], [1943]. – 2 p.
  29. Jaunasis dailidė, arba staliams visokių baldų išdirbimo vadovėlis : su 200 paveikslų / spaudai parengė L. Būbelis. – Šiauliai, 1928. – 94, [2] p.
  30. Jaunatvė – gyvenimo pavasaris. [Kn] 1 : rinkinys biografiškų bruožų iš gyvenimo dr. J. Šliūpo. – Šiauliai, 1927 – 110 p.
  31. Jėzus Kristus ir Šventoji Romos inkvizicija. – Šiauliai, 1929. – 31, [1] p.
  32. Jonas Masė : didis žmonių švietėjas / M. Šalčius. – [Šiauliai], 1921. – [2], 10 p. – (Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos organo „Mokyklos ir gyvenimo“ leidinys ; No 2)
  33. Jono evangelija. – Šiauliai, 1937. – [2], 51 p.
  34. Jos niekas nepalaužė : (Atsiminimai apie mokytoją G.Šliūpaitę-Simonavičienę) / V. Simonavičius. – Vilnius, 1967. – 9 lap.
  35. Juokų kalendorius. 1924 m. – 1923 – 28 p.
  36. Juokų kalendorius. 1936 m. – 1936 – 27 p.
  37. Juokų kalendorius. 1937 m. – 1937 – 30 p.
  38. Juokų milteliai : linksmūs vakarėliams paįvairinti kupletai su gaidomis: pirmas vakaras / Lietuvanis. – Šiauliai, 1929 – 32 p.
  39. Kai kurios žmonių ligos ir kaip jas gydyti arba Daktariška knyga : su daugybe receptų ir naudingų žmogaus sveikatai patarimų su paveikslais / surinko ir parašė V. Dzinzelietas. – Šiauliai, 1927. – 76, iv p.
  40. Kaimo advokatas / K. Zubauskas. – Šiauliai, 1928. – 224 p.
  41. Kaip augalai rinkti, gerbarai ir kolekcijos daryti / V. Ruzgas. – Šiauliai, 1925. – 49 p.
  42. Kaip kūdikio sveikata ganyti : vadovėlis motinoms ir auklėtojoms. – Šiauliai, 1927. – 96 p.
  43. Kaip pelnyti pinigus, taupyti juos ir likti turtingu arba sekmingo gyvenimo kelio ieškantiems patarimai / prityrusių žmonių mintimis naudodamasis parašė L. B. Skurdžius. – Šiauliai, 1937. – 48 p.
  44. Kaip prisivilioti sau bernelį arba išsirinkti gyvenimo draugą : patarimai mergaitėms, norinčioms patikti vaikinams / L. B-lis-Skurdžius. – Šiauliai, [1930]. – 48 p.
  45. Kaip susikūrė Jungtinės Amerikos Valstybės : istorijos briežiniai / M. Šalčius. – Šiauliai, 1922. – 34, [2] p.
  46. Kaip sveikatą saugoti / J. Kvedaras. – Šiauliai, [1930]. – 16 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 6)
  47. Kam ir kaip reikia skaityti knygos / Nikolajus Aleksandrovičius Rubakinas. – Šiauliai, [1925]. – 55 p. – („Kultūros” knygynėlis ; nr. 22-23-24-25)
  48. Kame mūsų išganymas arba kas tai yra kooperacija : straipsnių rinkinys / J. Sondeckis. – Šiauliai, 1923. – 79 p.
  49. Katalikų bažnyčios veikimas Nepriklausomoje Lietuvoje 1919 iki 1933 m. : referatas Jono Šliūpo, skaitytas „Kultūrininkų kongrese” Kaune, 1.XI.1932. – [Šiauliai, 1934]. – 23 p.
  50. Keturių vamzdžių radio imtuvo aprašymas : Baltic K14. – Šiauliai, [1927]. – 15 p., įsk. virš.
  51. Knygų katalogas / „Kultūros” b-vė. – Šiauliai ; Kaunas, 1925. – 112 p.
  52. Kraštotyros ekspedicijos „Kur liūdi kryžiai pakelėm” medžiaga / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. – 2017 – 290 lap.
  53. „Kultūros“ bendrovės įstatai. – Šiauliai, [s.a.]. – 16 p.
  54. „Kultūros“ būreliai. – [Šiauliai], [s. a.]. – 23 p.
  55. Labdario-rėmėjo knygelė / Šv. Vincento a Paulo dr-jos Šiaulių I skyrius. – Šiauliai, 1935. – 3, [5] p.
  56. Laisvamanių etinės kultūros draugijos įstatai. – Šiauliai, [1924]. – 7 p.
  57. Laiškams ir prašymams rašyti vadovėlis. – Šiauliai, [1937]. – 40 p.
  58. Liaudies poetą Jovarą prisimenant / G. Simonavičienė. – Šiauliai, 1976. – 16 lap.
  59. Lietuviškai vokiški pasikalbėjimai ūkininkams, amatininkams, prekybininkams, valdininkams ir visai nemokantiems vokiečių arba lietuvių kalbos. – Šiauliai, [1941]. – 31, [1] p.
  60. Lietuvių meno ir mokslo centro įstatai ir taisyklės. – Šiauliai, 1943. – 23 p.
  61. Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa / sudarė P. Butėnas. – Šiauliai, 1925. – 208 p.
  62. Lietuvos miestai : bendri istorijos bruožai : Vilnius, Alytus, Biržai, Kaunas, Klaipėda … / redagavo Juozas Baltakevičius. – Šiauliai, 1932. – 288, [1] p.
  63. Lietuvos miestai : didesnių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – bendri istorijos bruožai / redagavo J. Baltakevičius. – Šiauliai, 1929. – 78, [52] p.
  64. Ligonių priežiūra / Gyd. J. Kvedaras. – Šiauliai, [1926]. – 24 p. – („Kultūros“ knygynėlis ; nr. 42/43)
  65. Linksmos vestuvės, arba Kaip griežikai sveikina vestuvininkus ; Čigono šposai ir priedas / L.B-lis-Skurdžius. – Šiauliai, 1936. – 48 p.
  66. Linksmų monologų pasakotojas : vakarų-vakarėlių programai papildyti ir palinksminti : pirmas vakaras / parašė Lietuvanis. – Šiauliai, [1935]. – 32 p.
  67. Linksmųjų valandų dainelės / surinko ir surašė Lietuvanis. – Šiauliai, 1936. – 48 p.
  68. Lygumai / P. Svilas. – Telšiai, 1937. – 16 p., [ 1] iliustr. lap.
  69. Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis ; Pirmasis raštas ; Vaizdusis raštas ; Dailyraščio pavyzdžiai ; Kūrybos pavyzdžiai ; Vaizdeliai ; Nurašinėjimams tekstai ; Rašomiesiems darbams uždaviniai ; Pradžios mokyklos 1 skyriui mokiniams vadovėlis / Jonas Murka. – Šiauliai, 1927. – 64 p.
  70. Mažiems vaikams naminis elementorius arba ABC : su poteriais, katekizmu ir ministrentūra pradžiai namie mokintis. – Šiauliai, 1928. – 48 p.
  71. Meilės ir tarnybinių laiškų, elgimosi ir prašymams rašyti vadovėlis Lietuvos jaunuomenei / parašė Piršlys. – Šiauliai, 1929. – 95, [1] p.
  72. Meilės kalba pašto ženklais. – Šiauliai, 1923. – 40 p.
  73. Meilės kerštas. D. 1 / J. Svajūnas. – 1931 – 29, [3] p.
  74. Mūsų bičiuliai / spaudai parengė A. Krausas. – Šiauliai, 1936. – 202 p., [2] iliustr. lap. – (Šiaulių valdžios berniukų gimnazijos moksleivių gyvulių ir gamtos globotojų ratelio leidinys ; nr. 1)
  75. Naujasis lietuvių kalbos vadovėlis. D. 1 / J. Trinkūnas. – 1928 – 78 p.
  76. Pasaulio kūrimosi paslaptys : nuo be galo dydžia lig be galo maža / parašė N.A. Rubakinas. – Šiauliai, [1924]. – 37 p. – („Kultūros“ knygynėlis ; nr. 11-13)
  77. Paukščiai: jų kiaušiniai, lizdai, vaikai, kelionės / K. Aleksa. – Šiauliai, [S.a.]. – 48 p. – („Kultūros“ knyginėlis. Nr. 51-53)
  78. Pažangiosios spaudos kelias Šiauliuose / B. Knizikevičienė. – Šiauliai, 1972. – 17 lap.
  79. Pirmasis Liet. garinis šokolado ir saldainių fabrikas „Birutė” Šiauliuose, Stoties g-vė 11 : kainininkas. – Šiauliai, [s.a.]. – 20 p.
  80. Pirmasis raštas / J.Murka. – 1927.-.64 p.
  81. Pirmosios jaunystės psichologija / J. Gobis. – Šiauliai, 1923. – 92, [4] p.
  82. Pirmosios Lietuvos gyvulininkystės parodos Šiauliuose taisyklės. – Šiauliai, 1928. – 8 p.
  83. Po tėviškės klonius : pirmas eilėraščių pluoštas / Klemensas Dulkė. – Telšiai, 1929. – 56 p.
  84. Ponas Tvardauskas : lenkų pasaka su paveikslais / liuosai vertė Lietuvanis. – Šiauliai, 1928. – 32 p.
  85. Prigimtinė moralybė : laisvamanių moralybės dėsniai. – 2-as leid. – Šiauliai, 1929. – 52 p.
  86. Programa Šiaulių apskrities derliaus šventei 1943 m. spalio m. 3 d. : [lankstinukas]. – [Šiauliai], [1943]. – 2 p.
  87. Psichinė energija ir gyvenimas / Juozas Gobis. – Šiauliai, 1924. – 44, IV p.
  88. Rafaelis : dešimtis jo svarbesniųjų paveikslų reprodukcijų ir trumpa gyvenimo ir kūrybos apžvalga. – Šiauliai, [S. a.]. – [8] p., [8] iliustr. lap.
  89. Raštas : jo mokymo naujieji keliai ir 19 rankos rašto pavyzdžių / St. Brašiškis. – Šiauliai, [1922]. – 70, [1], XIX p.
  90. Rėmėjo-aukotojo bilietas Nr. 1652 : muziejaus diena Šiauliuose 9-10. X.28 / Šiaulių kraštotyros draugija. – [s.l], [s.a]. – 16 p.
  91. Rįžkimesi būti sveiki! / J. Šliūpas. – Šiauliai, 1932. – 15 p.
  92. Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė / Z. Ivinskis. – Kaunas, 1936. – 50 p.
  93. Saulės-Šiaulių kautynės 1236 metais : (paskaita) / A. Vasiliauskas. – Kaunas, 1936. – 23 p.
  94. Senovė, jos pažinimas ir apsaugojimas : medžiaga mūsų etnografijai, archeologijai ir visuomenės istorijai su 32 iliustracijom / Šiaulių kraštotyros draugija. – Šiauliai, 1931. – 32 p.
  95. Senovės knygos paroda / Vl. Zdzichauskis. – [s.l.], [1937]. – 26 p.
  96. Sodžiaus kalendorius. 1925 metų. – 1924 – 192 p.
  97. Sodžiaus teatras : patarimai sodžiaus vaidintojams / Brundalas. – Šiauliai, 1924. – 99 p.
  98. Spindulėlis. D. 3 / J. Trinkūnas. – 1926.-.240 p.
  99. Svetimų ir tarptautiškų žodžių žodynėlis / M. ir S. – Šiauliai, 1923. – 84 p.
  100. Šiaulių apygardos teismo darbuotojų skolinamosios-taupomosios kasos įstatai. – Šiauliai, 1930. – 15 p.
  101. Šiaulių apskrities derliaus šventės programa 1942 m. X. 4 d.. – Šiauliai, 1942. – 2 lap.
  102. Šiaulių dramos teatras, 1931-1941 : [jubiliejinis leidinys]. – [Šiauliai], [1941]. – 20 p.
  103. Šiaulių informacinis kalendorius 1940 metams : su radijo stočių lentele. – Šiauliai, 1940. – 80 p.
  104. Šiaulių kraštotyros draugijos įstatai. – Šiauliai, 1933. – 15p., įsk. virš.
  105. Šiaulių metraštis : Šiaulių kraštotyros draugijos leidinys : informacinė knyga / redaktorius P.Bugailiškis. – Šiauliai, 1930. – 80 p.
  106. Šiaulių metraštis 1931 metams / redaktorius P.Bugailiškis. – 1931 – 112 p.
  107. Šiaulių metraštis. 1933 metams / redaktorius P.Bugailiškis. – 1933 – 95 p.
  108. Šiaulių metraštis.1918-1938 / redaktorius P.Bugailiškis. – 1938 – 163 p.
  109. Šiaulių metraštis.1932 m. / redaktorius P.Bugailiškis. – 1932 – 120 p.
  110. Šiaulių miestas. – 1930 – 80 p.
  111. Šiaulių miesto garbės piliečiai. Šiaulių krašto medicinos istorija. (XVI a. – XX a. vid.) / Kazimieras Knizikevičius. – 2006 – 147 p.
  112. Šiaulių miesto garbės piliečiai. Šiaulių krašto medicinos istorija. [1940-2000] / Kazimieras Knizikevičius. – 2013 – 319 p.
  113. Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojai 1938 m. / Šiaulių miesto savivaldybė. – Šiauliai, 1938. – [22] lap.
  114. Šiaulių senųjų kapinių antkapių užrašai. D. 1 / Birutė Knizikevičienė. – 1971 – 96 lap.
  115. Šiaulių senųjų kapinių antkapių užrašai. D. 2 / Birutė Knizikevičienė. – 1971 – 100 lap.
  116. Šiaulių srities koperatyvų bendradarbių taupomosios kasos įstatai. – Šiauliai, [s.a.]. – 15 p.
  117. Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos įstatai. – Šiauliai, 1919. – 28 p.
  118. Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaizdų albumas : 300 metų sukaktuvėms paminėti 1625-1925 : 12 paveikslų 9-se lakštuose. – Šiauliai, [1925]. – [9] iliustr. lap.
  119. Šokimai : 32 pamoki su 10 piešinėlių / St. Janušauskas. – Šiauliai, 1923. – 63 p.
  120. Tautos senienoms rinkti programa. – Šiauliai, 1933. – 15 p.
  121. Tėvų ir jaunimo dabartiniai rūpesniai : liaudies švietimo klausimu / J. Mačernis. – Telšiai, 1927. – 96 p.
  122. 1924 m. Šiaulių srity darytų bandymų rezultatai : bandymus vedė ir gautus rezultatus sutvarkė agr. dr. Jurgis Krikščiūnas. – Kaunas, 1925. – 36 p.
  123. Ūkio parodos : parodų rengėjams, dalyviams ir lankytojams vadovėlis. – Šiauliai, 1922. – 39 p.
  124. Užsakymo lapas : pirmosios Lietuvos gyvulininkystės parodos Šiauliuose rugsėjo mėn. 2 ir 3 d. 1928 m. – Šiauliai, [1928]. – 5 lap.
  125. Vadovas po Lietuvą / red. P. Barkauskas, A. Vabalas. – Kopijuotas leid. – Kaunas, 1938. – 380 p., 5 planų lap.
  126. Vaikų darbymečiui : elementorius / Jonas Murka. – Kaunas, 1927. – 64 p.
  127. Vaikų darbymečiui: D. 3 : pradžios mokyklos III skyriui šiaip skaitymai ir gamta. – 4-asis pertvarkytas leid.. – Šiauliai : „Kultūros” bendrovės leidinys, [1925]. – 403 p.
  128. Vaikų darbymečiui. Geografija / J. Murka. – 1926 – 164 p.
  129. Vaikų darbymečiui. Literatūros skaitymai pradžios mokyklos IV skyriui / J. Murka. – 1925 – 272 p.
  130. Valstybė ir jos uždaviniai : „Aušrininko“ mintys 10-metines Lietuvos Respublikos sukaktuves atšventus / politiškasai testamentas Jono Šliūpo. – Šiauliai, 1929. – 118, [1] p.
  131. Valstybinis Šiaulių teatras. – Šiauliai, [1941]. – [16] p.
  132. Viduklės krasztas / rasza Jozapas Miglovara. – Sziauliai, 1928. – 11 p.
  133. Visuomenės ūkio istorija / Dz. Budrys. – Šiauliai, [1925]. – 46 p. – („Kultūros“ knygynėlis ; nr. 14-16)
  134. Zubovų mecenatinė veikla XX amžiuje : magistrinis darbas / Edita Rimkutė. – Vilnius, 2001. – 48 l.
  135. Žagarės vidurinė mokykla : 1919-1944 / [Petras Batisa …[et.al]. – Žagarė, 1944. – 25 p.
  136. Žemaičių kankiniai: Rainių miškelio tragedija, 1941,VI.24-25. – Telšiai, 1942. – 68 p.
  137. Žemės ūkio mašinoms bei įrankiams kainininkas : pavasario-vasaros sezonas 1927 / V. Masiulio ir J. Baltrušaičio prekybos namų Šiauliuose. – Šiauliai, 1927. – 24 p.
  138. Алфавитный список населенных местъ Ковенской губернии. – Ковна, 1903. – 614 p.
 
Skip to content