Šiauliuose leistam savaitraščiui „Šiaurės Lietuva“ – 90 metų

„Šiaurės Lietuva“ – tautiškos minties visuomeninis, iliustruotas savaitinis laikraštis, ėjęs nuo 1930 m. vasario 14 d. iki 1933 m. gruodžio 24 d. Šiauliuose. Parodoje apžvelgiama tarpukario Šiaulių periodika, savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ istorija, uždaviniai bei turinys.

Tarpukario Šiaulių periodika

„Šiaulių miesto istorijoje (iki 1940 m.)“ pateiktoje lentelėje išvardyti svarbesnieji periodiniai leidiniai, laikraščiai, ėję Šiauliuose. Jie atspindi politines kryptis, vyravusias visuomenėje atskirais laikotarpiais.

1919–1928 m. vyravo kairiosios krypties spauda, o nuo 1928 m. – dešiniosios, t. y. katalikiškoji ir tautinė. Pastebima, kad periodinių leidinių gyvavimas trunka vos kelerius metus. Toks leidinių trumpalaikiškumas aiškinamas laikraščių redaktorių ir leidėjų darbo patirties, finansų stoka, dažnais tarpusavio konfliktais. Todėl 1919–1940 m. iš daugelio laikraščių nė vienas neišaugo į vieną nuolatinį dienraštį, pamėgtą visų šiauliečių.

Savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ istorija

Savaitraštis „Šiaurės Lietuva“  leistas nuo 1930 m. vasario 14 d. iki 1933 m. gruodžio 24 d. Šiauliuose. Laikraštį leido Lietuvos tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities komitetas. Nors laikraščio leidimo trukmė nebuvo ilga, tačiau per ketverius gyvavimo metus redakcija buvo įsikūrusi net keliais Šiaulių miesto adresais. Įsikūrimo pradžioje – Aušros al. 17, nuo 1931 m. – Varpo g. 18, 1932 m. – Pagyžių g. 98, vėliau – Aušros al. 15. Leidinį spausdino B. Fridmano spaustuvė ir „Vilties“ spaustuvė Šiauliuose.

Redaktoriai: Aleksandras Laikūnas (mokytojas, žurnalistas), Stepas Povilavičius (pedagogas, žurnalistas, politikas), Pranas Razma (ekonomistas, žurnalistas), Vytautas Augustaitis (iki 1939 m. Augustauskas, kūno kultūros ir sporto veikėjas, pedagogas).

Bendradarbiavo: V. Alantas-Jakševičius (prozininkas, dramaturgas, poetas, publicistas), J. Kutra (pedagogas, vertėjas, kultūros veikėjas), J. Minius (rašytojas, žurnalistas, redaktorius), J. A. Šaltenis (žurnalistas, redaktorius, dramaturgas, vertėjas, teatrologas), J. Šiaučiūnas (pedagogas, Kernavės krašto muziejaus įkūrėjas), J. Vedegys (pedagogas, literatas), A. Vitkauskas (aktorius) ir kt.

Laikraščio uždaviniai, turinys

Pirmajame visuomenės, politikos ir kultūros savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ numeryje, išleistame 1930 m. vasario 14 d., buvo paskelbti leidinio uždaviniai:

 • domėtis įvairiais šiaurės Lietuvos gyventojų sluoksnių interesais;
 • vienodai rūpintis miestiečių ir kaimiečių, ūkininkų ir darbininkų, pirklių ir pramoninkų bei kitų profesijų atstovais;
 • reikšti prielankumą teisėtiems gyventojų pageidavimams bei naujai iškeliamiems gyventojų reikalavimams;
 • išlaikyti objektyvumą;
 • daug vietos skirti kronikai, kad skaitytojams būtų pateikiamos tikslios žinios iš miesto ir apylinkės gyvenimo;
 • apimti įvairias visuomeninio gyvenimo sritis;
 • nepaneigti ir neužgauti įvairių kultūrų bei tikybų kultūrinių ir dvasinių interesų;
 • laikytis teisingumo, atvirumo bei spaudos etiketo dėsnių.

Peržvelgus savaitraščio numerius, matyti, kad komanda dirbo pagal numatytus uždavinius. Laikraštyje randama informacijos apie Šiaulių apskrities, Lietuvos ir pasaulio įvykius, žinutės, skirtos įvairių profesijų atstovams, aprašomos įvairios visuomeninio gyvenimo sritys (švietimas, kultūra, žemės ūkis, pramonė ir kt.), publikuojama gyventojų nuomonė tam tikrais klausimais, jaunųjų literatų bei menininkų kūryba. Be visa to, laikraštyje gausu iliustracijų, reklaminių skelbimų.

Nors savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ darbuotojai laikėsi savo užsibrėžtų tikslų ir uždavinių, tačiau laikraščio gyvavimas truko vos ketverius metus. Lietuvos tautininkų sąjungos centro valdybos pageidavimu, 1934 m. „Šiaurės Lietuva“ buvo sujungta su laikraščiais „Biržų žinios“, „Mūsų balsas“ ir „Mūsų kraštas“. Sujungus šiuos leidinius buvo leidžiamas laikraštis „Mūsų kraštas“.

Paskutiniame „Šiaurės Lietuvos“ numeryje, išėjusiame 1933 m. gruodžio 24 d., skelbiama žinutė apie minėtus pokyčius.

 

Su savaitraščiu „Šiaurės Lietuva“ galima susipažinti virtualioje kultūros paveldo sistemoje „Epaveldas“ – https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000395760

 

Literatūra:

 1. Šiaurės Lietuva, 1930 02 14–1922 12 24. Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000395760
 2. Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.): [monografija]. Šiauliai, 1991.
 3. Urbonas, Vytas. Lietuvių laikraštis: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Vilnius, 1997.
 4. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997.

 

Parodą rengė vyresn. bibliotekininkė Monika Ožemblauskytė.

 
Skip to content