Leidybos istorija

„Gimtasai kraštas“ pirmasis Lietuvoje iliustruotas kraštotyros žurnalas, leistas Šiaulių kraštotyros draugijos 1934-1943 m.: iki 1940 m. balandžio mėnesio ėjo Šiauliuose, nuo 1940 m. liepos mėnesio – Kaune. Per dešimtmetį buvo išleistas 31 numeris, išspausdinti 2338 puslapiai medžiagos. Žurnalas buvo spausdinamas Kaune  „Raidės“ spaustuvėje. Tiražas apie 1000 egzempliorių. Redaktorius Peliksas Bugailiškis.

1933 m. birželio mėnesio 10-11 d. Šiauliuose vykęs visos Lietuvos muziejininkų ir kraštotyrininkų suvažiavimas nutarė, jog būtina pradėti leisti etnografijos, kraštotyros žurnalą. Pirmasis jo numeris pasirodė 1934 m. sausio pabaigoje. Nuo pat leidimo pradžios „Gimtasai kraštas“ turėjo finansinių sunkumų. Žurnalą dalinai rėmė Švietimo ministerija, šiek tiek lėšų gaudavo už reklamą. Redaktoriaus, bendradarbių, korektorių darbas buvo neapmokamas. Turimas lėšas panaudodavo  spausdinimo darbams ir pašto išlaidoms apmokėti. Pirmajame numeryje skelbiamas kreipimasis į skaitytojus, redakcija kvietė juos prenumeruoti žurnalą, tapti rėmėjais. 1934-1935 m. prenumeratorių tesulaukta apie 500, bet ir tie patys dažnai tapdavo skolininkais, jiems nuolat reikėjo siųsti priminimus. Entuziastų dėka „Gimtasai kraštas“ buvo leidžiamas kasmet, nors ir nereguliariai. Paskutinis numeris, pažymėtas 1943 m. data, išėjo tik 1944 m. vasario 21 d. Tada žurnalas minėjo savo gyvavimo dešimtmetį. Bendradarbiams buvo pirmą kartą sumokėti honorarai. 1944 m. medžiaga surinkta ir dar vienam numeriui, bet priartėjo frontas ir darbai sustojo. Vėliau ta medžiaga, Išsaugota P. Bugailiškio, pakliuvo į archyvus, ir kaip nepraradusi mokslinės vertės, 1996 m. buvo paskelbta „Gimtojo krašto“ 32-ajame numeryje.