Mokymų programos

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka yra Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų veiklos tyrimo, metodinės pagalbos ir informacijos centras. Mūsų biblioteka rengia mokymų programas, pranešimus ir organizuoja kvalifikacinius renginius. Jie gali būti organizuojami tiek mūsų bibliotekoje, tiek Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose ar kitur. Taip pat teikiame metodines konsultacijas ir siūlome stažuotes.

Jei pageidautumėte mūsų parengtų mokymų, pranešimų, ar norite stažuotis, kreipkitės tel. (8 41) 52 37 48, el. paštas paulina.sprindziukaite@savb.lt.

Kontaktinis asmuo – Paulina Sprindžiukaitė.

Mokymų programos:

Programos tikslai
 1. Atnaujinti mokyklų bibliotekų ir viešųjų bibliotekų specialistų profesines žinias, plėtoti kompetencijas ir gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją.
 2. Skatinti kokybiško turinio informacijos išteklių kaupimą, optimizuojant bibliotekos informacijos išteklių fondo valdymą, gerinant vartotojų poreikius atitinkančią fizinę ir informacinę infrastruktūrą.
Programos uždaviniai 
 • Apžvelgti pagrindinius Lietuvos bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančius dokumentus. 
 • Išsiaiškinti Lietuvos bibliotekų dokumentų fondo modeliavimo principus, apskaitos ir tvarkymo objektus, bendrąsias nuostatas.
 • Supažindinti bibliotekų darbuotojus su Lietuvos bibliotekų fondų struktūra pagal įvairius kriterijus. 
 • Pristatyti informacijos išteklių išdėstymo būdus, pagrindinius principus, lentynų ir patalpų apipavidalinimo reikalavimus remiantis Lietuvos ir užsienio bibliotekų praktika. 
 • Supažindinti su dokumentų fondo apsaugos nuostatomis, pagrindiniais reikalavimais.
 • Suteikti žinių ir praktinių bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimo įgūdžių.
Programos aprašymas  Baigę mokymus dalyviai įgis naujų žinių ir kompetencijų, kaip kokybiškai atrinkti ir pateikti informaciją. Gebės optimaliai organizuoti, valdyti, tvarkyti savo įstaigos išteklių fondą, remdamiesi Lietuvos ir užsienio bibliotekų praktika. 
Trukmė  8 akad. val. 
Programos autorė Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie ekslibriso kūrimo galimybes ir resursus regiono viešosiose bibliotekose.
Programos uždaviniai 
 • Pristatyti ekslibriso istorinę raidą ir grafikos technikas.
 • Pristatyti ekslibriso kūrimo priemonių paketus: 1 paprastą, 1 sudėtingą.
 • Sukurti ekslibrisą.
Programos aprašymas  Dalyviai susipažins su ekslibriso sąvoka, jo panaudojimo galimybėmis ir technologinėmis kūrimo subtilybėmis.
Trukmė  4 akad. val. 
Programos autorė Lolita Putramentienė, Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus edukatorė

Programos tikslai
 1. Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus naudotis naujosiomis technologijomis.
 2. Skatinti kūrybiškumą taikant IKT skaitymo skatinimo veiklose. 
Programos uždaviniai 
 • Supažindinti su elektroninėmis knygomis, jų formomis, skaitymo įrenginiais. 
 • Pristatyti ir išmokyti naudotis elektroninių knygų skaitymo programėlėmis. 
 • Apžvelgti elektroninių knygų internetinius išteklius. 
 • Supažindinti ir išmokyti pasiskolinti elektroninę knygą portale www.ibiblioteka.lt, www.epaveldas.lt 
 • Išbandyti edukacinius skaitymo skatinimo žaidimus. 
 • Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių kuriant elektronines knygas su programėlėmis ir internete.
Programos aprašymas  Popierinę knygą į elektroninę tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje iškeičia vis daugiau žmonių. Kokios yra el. knygų ypatybės? Kur jas galima gauti? Kaip skaityti? Kaip sukurti savo el. knygą? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus apie elektronines knygas gausite mokymuose „Elektroninės knygos: skaitymas ir kūrimas“.
Trukmė  6 akad. val. 
Programos autorė Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas Ugdyti bibliotekininkų įgūdžius lavinant ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų emocinį intelektą, pasitelkiant emocinio intelekto žaislus kimočius. 
Programos uždaviniai
 • Supažindinti specialistus su emociniu intelektu, emocinio intelekto komponentais, apibrėžtimi.
 • Pateikti teorinių įžvalgų analizę apie emocinio intelekto ugdymo(si) svarbą vaikams.
 • Supažindinti bibliotekų specialistus su emocinį intelektą ugdančiais žaislais kimočiais.
 • Pristatyti emocinį intelektą ugdančias strategijas ir veiklas pasitelkiant kimočius.
 • Aptarti emocinio intelekto ugdymo(si) galimybes bibliotekoje.
Programos aprašymas Mokymų metu dalyviai supažindinami su ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikams skirta emocinio intelekto ugdymo su kimočiais programa. Kimočiai – edukaciniai žaislai, su kuriais vaikai mokosi išsakyti savo emocijas, jas valdyti, pažinti save ir įgyti pasitikėjimo. 
Trukmė 4 akad. val. 
Programos autorė Giedrė Čarienė, Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus vyr. bibliotekininkė 

Programos tikslas Tobulinti bibliotekų specialistų gebėjimus naudotis pateikčių pristatymų IKT programomis ir jų įrankiais.
Programos uždaviniai 
 • Pristatyti bendruosius pateikčių kūrimo patarimus ir principus;
 • Pristatyti pateikčių kūrimo programas („Canva“, „Google Slides“, „Prezi“, „Sway“, „Genially“) ir jų įrankius;
 • Supažindinti su pateikčių kūrimu „Canva“ programoje ir praktiškai ją išbandyti;
 • Suteikti žinių apie pateikčių pristatymo galimybe, jų įrašymą, dalinimąsi per „Zoom“ ir „Teams“ programas.
Programos aprašymas  Mokymų dalyviai susipažins su pateikčių rengimo principais. Bus pristatytos įvairios programos, kurios gali būti panaudojamos pateikčių kūrimui. Dalyviai praktiškai išbandys programas ir pabandys patys kurti bei pristatyti savo pateiktis.
Trukmė  6 akad. val. 
Programos autorė Paulina Sprindžiukaitė, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė

Programos tikslai
 1. Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus naudotis skaitmeninėmis technologijomis.
 2. Skatinti kūrybiškumą pritaikant mobiliųjų skaitmeninių įrenginių programėles bibliotekų veiklose. 
Programos uždaviniai 
 • Supažindinti su mobiliųjų įrenginių operacinėmis sistemomis. 
 • Pristatyti ir išmokyti naudotis internetinėmis failų saugyklomis „Dropbox“, „Google diskas“, „One Drive“. 
 • Supažindinti bibliotekų specialistus su planšetinių kompiuterių valdymu, taikomųjų programėlių naudojimu. 
 • Išmokyti sukurti QR kodą ir jį panaudoti bibliotekos veikloje. 
 • Išmokyti sukurti interaktyvią viktoriną naudojant internetinę programėlę „Kahoot“. 
 • Išmokyti naudoti papildytos realybės programas „Augment“, „Quiver“, „Google Translate“ ir kt. 
 • Pristatyti knygas su papildytos realybės programomis. 
 • Išmokyti naudotis knygų skaitymo programomis, parsisiųsti norimą knygą. 
Programos aprašymas  Šiomis dienomis viena iš viešųjų bibliotekų veiklos krypčių – bibliotekos vartotojų informacinių gebėjimų ugdymas. Norint kokybiškai aptarnauti bibliotekos vartotojus, vesti inovatyvius edukacinius užsiėmimus, bibliotekos darbuotojams pravartu būti susipažinusiems su moderniomis technologijomis, jų praktiniu panaudojimu. 
Trukmė  6 akad. val. 
Programos autorė Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas  Supažindinti su papildytos ir virtualios realybės kūrimu ir panaudojimu. 
Programos uždaviniai 
 • Paaiškinti, kas yra papildyta ir virtuali realybė, aptarti jos panaudojimo būdus. 
 • Pristatyti papildytos ir virtualios realybės kūrimo programas. 
 • Praktiškai išbandyti papildytos / virtualios realybės kūrimą „CoSpaces Edu“ programa. 
 • Apžvelgti ir „pavaikščioti“ sukurtose papildytos / virtualios realybės erdvėse naudojant planšetinius kompiuterius ar VR akinius. 
Programos aprašymas  Šiandieninis Z ir Alfa kartos vaikų ugdymas yra glaudžiai susijęs su technologijomis ir mokymusi pasitelkiant interaktyvius ir įtraukius būdus. Istorijos kūrimas virtualios realybės aplinkoje yra vienas iš tokių būdų. Jo metu vaikas mokosi, ne tik kaip geriau perteikti istoriją, kurti siužetą, bet kartu suteikiama erdvė atsiskleisti jo kūrybiškumui ir žaismingai susipažinti su programavimo principais. Ši veikla gali būti integruojama ir siejama su pamokų turiniu – taip būtų skatinamas mokytojų ir bibliotekos darbuotojų bendradarbiavimas. 
Trukmė  5 akad. val. 
Programos autorė Paulina Sprindžiukaitė, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė 

Programos tikslai
 1. Ugdyti bibliotekų darbuotojų skaitymo skatinimo užsiėmimų organizavimo įgūdžius. 
 2. Skatinti bibliotekų specialistus plėsti paslaugas ir inovatyvias veiklas vaikams, turintiems ASS ar kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 
Programos uždaviniai 
 • Supažindinti bibliotekų specialistus su „Sensorinių skaitymų“ užsiėmimų specifika ir nauda. 
 • Supažindinti mokymų dalyvius su metodiniu leidiniu „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“. 
 • Pristatyti pagrindinius „Sensorinių skaitymų“ užsiėmimų organizavimo žingsnius: knygų atrankos kriterijus, atsižvelgiant į užsiėmimo dalyvių gebėjimus, priemonių paieškos ir gamybos galimybes, užsiėmimo eigos planavimą, registracijos organizavimą. 
 • Pademonstruoti pagrindines priemones (universalias ir skirtas konkrečioms istorijoms skaityti), naudojamas vedant „Sensorinių skaitymų“ užsiėmimus. 
 • Aptarti specifinius „Sensorinių skaitymų“ programos ypatumus vaikams, turintiems ASS ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 
 • Pateikti reikšmingų nuorodų ir rekomendacijų, naudingų organizuojant „Sensorinių skaitymų“ užsiėmimus bibliotekose. 
Programos aprašymas  Nors Lietuvoje nėra pateikiamas tikslus autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų skaičius, bet yra žinoma, kad bendras autizmo bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų skaičius nuolat auga, todėl svarbu gebėti su jais dirbti ir bibliotekoje bei teikti jiems naujas ir vertingas paslaugas. Sensoriniai skaitymai viena tokių veiklų. Sensorinių skaitymų užsiėmimai ypač aktualūs siekiant ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro arba kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kalbėjimo, darbo grupėje, komunikavimo įgūdžius.
Trukmė  akad. val. 
Programos autorė Vaida Antanaitienė, Informacinių, edukacinių ir kultūrinių paslaugų skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus naudotis naujosiomis technologijomis kuriant virtualias parodas. 
Programos uždaviniai 
 • Supažindinti bibliotekų specialistus su virtualių parodų elektroninėje erdvėje rengimo specifika, medžiagos šioms parodoms atranka ir techniniu parengimu.
 • Supažindinti su virtualios parodos reklama ir viešinimu.
 • Suteikti žinių, kaip naudotis „Google“ programos nemokamais įrankiais kuriant virtualią parodą.
Programos aprašymas  Baigę mokymus dalyviai įgis naujų žinių ir kompetencijų, reikalingų kuriant virtualias parodas. Mokymuose aptariamas parodos koncepcijos kūrimas, medžiagos virtualiai parodai rinkimas, techninis medžiagos parengimas ir autorių teisių laikymosi principai.  
Trukmė  5 akad. val. 
Programos autorė Audronė Baškienė, Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

 

Nuotolinių mokymų programos (Moodle):

Programos tikslai
 1. Atnaujinti mokyklų bibliotekų ir viešųjų bibliotekų specialistų profesines žinias, plėtoti kompetencijas ir gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją.
 2. Skatinti kokybiško turinio informacijos išteklių kaupimą, optimizuojant bibliotekos informacijos išteklių fondo valdymą, gerinant vartotojų poreikius atitinkančią fizinę ir informacinę infrastruktūrą.
Programos uždaviniai
 • Apžvelgti pagrindinius Lietuvos bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančius dokumentus. 
 • Išsiaiškinti Lietuvos bibliotekų dokumentų fondo modeliavimo principus, apskaitos ir tvarkymo objektus, bendrąsias nuostatas.
 • Supažindinti bibliotekų darbuotojus su Lietuvos bibliotekų fondų struktūra pagal įvairius kriterijus. 
 • Pristatyti informacijos išteklių išdėstymo būdus, pagrindinius principus, lentynų ir patalpų apipavidalinimo reikalavimus remiantis Lietuvos ir užsienio bibliotekų praktika. 
 • Supažindinti su dokumentų fondo apsaugos nuostatomis, pagrindiniais reikalavimais.
 • Suteikti žinių ir praktinių bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimo įgūdžių.
Programos aprašymas Baigę mokymus dalyviai įgis naujų žinių ir kompetencijų, kaip kokybiškai atrinkti ir pateikti informaciją. Gebės optimaliai organizuoti, valdyti, tvarkyti savo įstaigos išteklių fondą, remdamiesi Lietuvos ir užsienio bibliotekų praktika. 
Trukmė 16 akad. val. 
Programos autorė Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas Tobulinti bibliotekų specialistų gebėjimus rengti bibliotekų veiklų viešinimui skirtą informaciją ir tinkamai šią informaciją viešinti. 
Programos uždaviniai
 • Suteikti žinių apie kompiuteriu renkamo teksto reikalavimus. 
 • Pristatyti svarbiausius lietuvių kalbos elektroninius išteklius, reikalingus rengiant tekstus.
 • Apžvelgti kriterijus ir reikalavimus, kuriais reikia remtis išsirenkant naujieną ir formuojant žinutę / pranešimą spaudai.
 • Išsiaiškinti, kokie pasirengimo žingsniai reikalingi prieš viešinant pranešimą spaudai.
 • Pristatyti privalomą gero pranešimo spaudai struktūrą ir pagrindinius reikalavimus kiekvienam pranešimo struktūriniam elementui.
Programos aprašymas Masinės komunikacijos priemonių kaita, technologijų proveržis viešojoje komunikacijoje, turinio gausa ir kasdien gausėjantis informacijos pasirinkimas, naujų viešųjų erdvių atradimas, visuomenės informavimo dalyvių pokyčiai, informacijos pateikimo formų įvairovė verčia prisitaikyti ir rengti daugialypius tekstus skirtingoms auditorijoms ir medijų priemonėms.

Neprisitaikius prie šių pokyčių, operatyviai nereaguojant į kintančius vartotojų poreikius, informacijos sklaidos galimybės ir Jūsų skleidžiamos informacijos matomumas vartotojui tampa ypač riboti, visuomenei siunčiama žinutė neduoda norimo rezultato.

Trukmė 4 akad. val. 
Programos autoriai Tomas Pauliuščenka, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus informacijos specialistas,

Robertas Gedrimas, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus kalbos tvarkytojas

Programos tikslas Ugdyti gebėjimą suvokti informacijos turini, analizuoti ir vertinti įvairių visuomenės informavimo
priemonių (televizijos, radijo, spaudos, interneto) teikiamą informaciją, suvokti informacijos pateikėjų interesus, mokėti ją efektyviai panaudoti, patiems formuojant informacinius pranešimus ir juos skelbiant viešosios komunikacijos erdvėje.
Programos uždaviniai
 • Supažindinti su naujųjų medijų sąvoka, ypatumais, veikimo principais.
 • Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie informacijos šaltinių atranką, atsakingą ir saugų socialinių tinklų naudojimą.
 • Supažindinti su duomenų ir informacijos paieškos internete galimybėmis, rastos informacijos atrinkimu, palyginimu, kritiniu vertinimu, etišku naudojimu.
 • Skatinti kritinį mąstymą atpažįstant dezinformaciją ir netikras naujienas pristatant propagandos rūšis ir formas.
 • Pristatyti įvairias medijų kūrimo priemones, jų veikimo būdus ir principus kokybiško turinio kūrimui.
Programos aprašymas Dalyviams mokymų metu bus ugdomos būtinosios kompetencijos (žinios, gebėjimai ir nuostatos), padedančios kritiškai vertinti žiniasklaidos, socialinių tinklų informaciją ir atrinkti patikimos informacijos šaltinius.
Trukmė 18 akad. val. 
Programos autorė Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė

Programos tikslas Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus naudotis „Microsoft Office Word“ programa. 
Programos uždaviniai
 • Supažindinti su pagrindiniais „Microsoft Office Word“ programos elementais ir darbo pradžia.
 • Supažindinti su teksto kūrimo ir redagavimo įrankiais ir praktiškai juos išbandyti.
 • Pristatyti lentelės kūrimo ir redagavimo įrankius ir praktiškai išbandyti lentelės kūrimą.
 • Supažindinti su vaizdinės medžiagos kūrimo ir redagavimo įrankiais ir praktiškai juos išbandyti.
 • Pristatyti puslapių formatavimo, spausdinimo įrankius ir praktiškai juos išbandyti.
Programos aprašymas Mokymai yra skirti visiems, siekiantiems išmokti kurti tekstinį dokumentą su tekstų rengimo programa „Microsoft Office Word“ (lietuvių kalba), – ir pradedantiems, ir  pažengusiems programos vartotojams. Naudingos informacijos ras visi, norintys išmokti kuo efektyviau išnaudoti programos teikiamas galimybes. 
Trukmė 8 akad. val. 
Programos autorė Paulina Sprindžiukaitė, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė 

Programos tikslas Ugdyti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas vaizdinės medžiagos turinio kūrimui, tvarkymui ir pritaikymui bibliotekos veikloje.
Programos uždaviniai
 • Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių darbui „Canva“ programa.
 • Paaiškinti plakato sąvoką ir elementus.
 • Supažindinti su plakato kompozicijos, erdvės, spalvos, šrifto esminėmis taisyklėmis.
 • Supažindinti su pagrindinėmis fotografavimo telefonu taisyklėmis ir pritaikymu viešinimo srityje.
 • Supažindinti su pagrindinėmis filmavimo, vaizdo įrašų montavimo, publikavimo taisyklėmis.
 • Pristatyti ir praktiškai išbandyti vaizdo įrašų redagavimo programas („OpenShot“, „Windows 10“ vaizdo įrašų rengyklė).
Programos aprašymas Mokymų metu pristatomi pagrindiniai žingsniai, kuriuos reikia žengti prieš pradedant kurti vaizdinę medžiagą, skirtą viešinimui. Dalyviai sužinos apie kompozicijos svarbą, spalvų ir šrifto parinkimą bei svarbiausius principus, kurių reikia laikytis kuriant vizualinę medžiagą. Mokymuose bus supažindinama su grafinio dizaino programa „Canva“, pristatomos jos galimybės ir funkcijos.
Trukmė 8 akad. val. 
Programos autorė Ieva Slonksnytė, Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus dizainerė maketuotoja

Programos tikslas Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus naudotis naujosiomis technologijomis kuriant virtualias parodas. 
Programos uždaviniai
 • Supažindinti bibliotekų specialistus su virtualių parodų elektroninėje erdvėje rengimo specifika, medžiagos šioms parodoms atranka ir techniniu parengimu.
 • Supažindinti su virtualios parodos reklama ir viešinimu.
 • Suteikti žinių, kaip naudotis „Google“ programos nemokamais įrankiais kuriant virtualią parodą.
Programos aprašymas Baigę mokymus dalyviai įgis naujų žinių ir kompetencijų, reikalingų kuriant virtualias parodas. Mokymuose aptariamas parodos koncepcijos kūrimas, medžiagos virtualiai parodai rinkimas, techninis medžiagos parengimas ir autorių teisių laikymosi principai.
Trukmė 5 akad. val. 
Programos autorė Rasa Streckienė, Kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos skyriaus vyresn. bibliotekininkė
 
Skip to content