Stažuotės

Bibliotekų praktikoje naudojamos įvairios profesionalumo ugdymo formos. Viena iš jų – stažuotės. Stažuotės tikslas – profesinių teorinių žinių gilinimas, įgūdžių lavinimas, pasirengimas atlikti naujas pareigas ar užduotis. Tai nėra įprastiniai mokymai. Stažuotės metu įgyjama praktika kitoje bibliotekoje, vyksta individualus darbas bei dalijimasis gerąja patirtimi.

Prašome iš anksto derinti stažuotės datą. Stažuotės tema bei trukmė gali būti keičiama pagal poreikius.

Jei pageidautumėte stažuotis, kreipkitės tel. (8 41) 52 37 48, el. paštas paulina.sprindziukaite@savb.lt.

Kontaktinis asmuo – Paulina Sprindžiukaitė.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Trumpas turinio aprašymas

Trukmė

Atsakingas asmuo

1. Dokumentų fondo komplektavimo ir apskaitos procesų valdymas Programos tikslai: atnaujinti bibliotekininkų profesines žinias, plėtoti kompetencijas ir gebėjimus; skatinti kokybiško turinio informacijos išteklių kaupimą, optimizuojant fondo valdymą, gerinant vartotojų poreikius atitinkančią fizinę ir informacinę infrastruktūrą.

Uždaviniai:

 1. supažindinti bibliotekų specialistus su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondo organizavimo sistemą reglamentuojančiais dokumentais;
 2. išmokyti taikyti dokumentų apskaitos, atrankos, tvarkymo ir vertinimo principus, remiantis bibliotekų veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 3. išaiškinti įvairių tipų informacijos išteklių skirstymo bibliotekos padaliniuose principus, siekiant gerinti informacijos prieinamumą vartotojams, gerinant fizinę ir informacinę infrastruktūrą.
8 akad. val. Informacijos išteklių skyriaus vedėja Laura Vladykienė
2. Katalogavimo procesų atnaujintoje LIBIS sistemoje valdymas Programos tikslai: atnaujinti bibliotekininkų profesines žinias, plėtoti kompetencijas ir gebėjimus dirbant atnaujintoje LIBIS sistemoje; supažindinti su darbo jungtiniame kataloge bendrosiomis taisyklėmis suformuluojant bendruosius principus, reglamentuojančius loginę bibliografinės informacijos struktūrą; skatinti kokybiškos informacijos apie aprašomą išteklių pateikimą jungtiniame LIBIS kataloge, tenkinant galutinių informacinės sistemos naudotojų informacinius poreikius.

Uždaviniai:

 1. išmokyti kurti informacijos išteklių aprašus LIBIS sistemoje vadovaujantis esybių ir jų santykių modeliavimo koncepcija;
 2. supažindinti su UDK naujovėmis ir praktinėmis klasifikacijos taikymo galimybėmis;
 3. supažindinti su informacijos išteklių sisteminimo pokyčiais siekiant gerinti vartotojų informacinių poreikių tenkinimą.
8 akad. val. Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Jolita Rimeikienė
3. Periodinių leidinių registravimas ir apskaitos procesų valdymas Programos tikslai: atnaujinti bibliotekininkų profesines žinias, plėtoti kompetencijas ir gebėjimus dirbant LIBIS sistemoje; supažindinti su periodinių leidinių tvarkymu ir jų registravimu jungtiniame kataloge; skatinti tikslios informacijos apie registruojamą periodinį leidinį pateikimą jungtiniame LIBIS kataloge, tenkinant galutinių informacinės sistemos naudotojų informacinius poreikius.

Uždaviniai:

 1. supažindinti bibliotekų specialistus su spausdintos periodikos tvarkymo procesais LIBIS sistemoje;
 2. išmokyti taikyti periodinių leidinių apskaitos, tvarkymo ir vertinimo principus, remiantis bibliotekų veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 3. suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie periodinių leidinių nurašymo vykdymą LIBIS Komplektavimo modulyje.
8 akad. val. Informacijos išteklių skyriaus vedėja Laura Vladykienė
4. Rankraštinių dokumentų tvarkymas Programos tikslai: supažindinti su rankraštinių dokumentų tvarkymą reglamentuojančiais dokumentais ir bendrosiomis taisyklėmis; išmokyti tinkamai tvarkyti ir saugoti sukauptus rankraštinius dokumentus bei juos pateikti Lietuvos integralioje bibliotekų sistemoje (LIBIS).

Uždaviniai:

 1. supažindinti su rankraštinių dokumentų ir jų fondų tvarkymo bei organizavimo bibliotekoje dokumentacija;
 2. aptarti rankraštinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą regiono bibliotekose ir jų sklaidos gaires;
 3. supažindinti su konkretaus rankraščių fondo dokumentų grupavimo, vienetų formavimo principais;
 4. išaiškinti pagrindinius saugojimo vienetų išdėstymo skyriuose būdus;
 5. išmokyti kurti rankraštinių dokumentų bibliografinius įrašus LIBIS sistemoje.
8 akad. val. Informacijos išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė Vilija Levinienė
 
Skip to content