2017 m.

Regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų statistinių rodiklių apžvalga (2017 m.)

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kasmet analizuoja Šiaulių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų statistinius rodiklius ir rengia jų lyginamąją analizę.

2017 m. statistinių rodiklių apžvalgos pristatymas (ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė dr. Simona Juzėnienė).

 

Viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 2010-2015 metais (2017 m.)

2016-2017 m. atliktas Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos koordinuotas mokslinis tyrimas “Viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 2010-2015 metais”.

Tyrimą vykdė 5 Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos.

Tyrimo tikslas: apibendrinti pastarųjų 5 metų (2010–2015) viešųjų bibliotekų mokslinio darbo patirtį viešosiose bibliotekose, išanalizuoti šiuo laikotarpiu atliktų mokslinių tyrimų ir mokslinės veiklos praktiką viešosiose bibliotekose.

Tyrimas atliktas naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus: bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų ir jų turinio analizės, parengtų mokslo darbų (jų tematikos, formos, apimties, paskirties aspektu) statistinių duomenų (pagal parengtą unifikuotą formą) analizė; viešosiose bibliotekose atliktų mokslo darbų ir jų rezultatų sklaidai skirtų priemonių analizės (pagal iš anksto parengtus vertinimo kriterijus) bei bibliotekos vadovų ir darbuotojų, kurių funkcijos susijusios su mokslinės veiklos organizavimu, valdymu ir (ar) įgyvendinimu viešosiose bibliotekos anketinės apklausos metodai.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

2010-2015 m. laikotarpiu daugiausiai buvo mokslo (studijų) tikslais atliktų tyrimų – 26. Tačiau pačių savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) organizuotų ir inicijuotų tyrimų nebuvo daug. Tiriamuoju laikotarpiu SVB nurodė, kad atliko 8 tyrimus. Dažniausiai tai yra rinkos tyrimai, siekiant pažinti bibliotekų vartotojus ir pagal gautus rezultatus tobulinti savo vykdomą veiklą / teikiamas paslaugas. SVB vadovų nuomone, SVB personalui trūksta motyvacijos, kompetencijų ir laiko atlikti mokslinę tiriamąją veiklą, tad nemano, kad SVB turėtų savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus. O jei SVB visgi vykdytų mokslinius arba rinkos tyrimus, jie turėtų būti atlikti bendradarbiaujant su apskričių viešosiomis bibliotekomis arba Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Rekomenduojama sukurti kokybišką metodinę priemonę tiriamosios veiklos organizavimui ir vykdymui. Tiek SVB vadovai, tiek darbuotojai nurodė, kad jiems trūksta žinių apie tyrimų metodiką ir norėtų gauti daugiau žinių šioje tiriamosios veiklos srityje. Vykdyti tiriamosios veiklos kompetencijų ugdymo mokymus / seminarus SVB darbuotojams ir vadovams suteikiant ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. 78,8 proc. visų darbuotojų teigia, kad ši priemonė yra tinkama siekiant įgyti daugiau žinių tiriamosios veiklos srityje.

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė – p.sprindziukaite@savb.lt, (tel. (8 41) 52 37 48).