2020 m.

Tyrimas “Šiaulių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų socialinės įtraukties didinimo galimybės plėtojant paslaugas negalią turintiems asmenims”

Šiandieninės visuomenės pokyčiai iš bibliotekų reikalauja skirtingoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų, tarp jų ir turinčių negalią, poreikių tenkinimo bei atsakomybės už indėlį į visuomenės gerovę. Tačiau, nepaisant įvykusių teigiamų pokyčių bibliotekų infrastruktūroje bei paslaugų asmenims su negalia srityje, asmenys, turintys negalią, norėdami lankytis bibliotekose, dalyvauti bibliotekų siūlomose veiklose, dažnai susiduria su neigiamu visuomenės požiūriu, fiziniais barjerais, nepritaikyta infrastruktūra, specialios įrangos ir paslaugų trūkumu. Ši problema ypač ryški mažesniuose miestuose ir regionuose, kurių bibliotekos dažnai nepritaikytos neįgaliesiems aptarnauti, o turimų paslaugų įvairovė neatitinka jų poreikių. 2014–2017 m. Šiaulių regione asmenų su negalia įtraukimas į bibliotekų veiklas vidutiniškai siekė apie 7 proc., tuo tarpu negalios neturinčių asmenų įtraukimas į bibliotekų veiklas šiame regione tuo pačiu laikotarpiu siekė apie 23 procentus. Daugiau nei tris kartus mažesnis žmonių su negalia naudojimasis bibliotekų paslaugomis rodo, jog Šiaulių regione asmenys su negalia per mažai įtraukiami į bibliotekų veiklas.

Siekdama prisidėti prie šios situacijos gerinimo, ŠAVB atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama ištirti Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų ir asmenų su negalia poreikių atitiktį bei išnagrinėti bibliotekų paslaugų tobulinimo kryptis, kurios prisidėtų mažinant socialinę atskirtį ir didintų asmenų su negalia įtrauktį.

Tyrimo pristatymą rasite čia: ČIA