Gražiausios 2019–2020 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos konkursas

Konkursas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka skelbia „Gražiausios 2019–2020 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos“ konkursą. 

Kas antrus metus rengiamo konkurso tikslas – skatinti knygų leidėjus, dailininkus, techninius redaktorius, poligrafijos specialistus puoselėti knygos meną ir knygos kultūrą. 

Konkursui teikiamos knygos turi būti išleistos 2019–2020 m. Šiaulių, Telšių apskrityse arba būti kitaip glaudžiai susijusios su šiuo regionu: autoriaus, sudarytojo, dailininko, dizainerio ar techninio redaktoriaus gyvenamąja vieta, turiniu ir pan.

Konkursui pateiktas knygas vertina komisija, sudaryta iš ŠAVB atstovų, knygos meno, poligrafijos, dizaino, techninio redagavimo specialistų. Knygos vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

1. Maketo struktūra;
2. Grafinis apipavidalinimas ir iliustravimas;
3. Koncepcijos originalumas ir tinkamumas;
4. Spaudos ir įrišimo kokybė;
5. Apipavidalinimo kokybė bei knygos meninė visuma.

Knygos konkursui priimamos iki 2021 m. rugsėjo 20 d. adresu: Aušros al. 62, LT 76235, Šiauliai. Kartu su knyga privaloma pateikti užpildytą anketą: ANKETA

KONKURSO NUOSTATAI

 

Informacija tel. (8 41) 37 17 15 arba el. paštu l.vladykiene@savb.lt.

Komentarai

GRAŽIAUSIOS 2019–2020 M. ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ KNYGOS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gražiausios 2019–2020 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso sąlygas, konkursui pateiktų knygų vertinimo procedūrą, nugalėtojų apdovanojimo tvarką ir sąlygas.
2. Konkurso tikslas – skatinti Šiaulių ir Telšių apskričių knygų leidėjus, dailininkus, techninius redaktorius, poligrafijos specialistus puoselėti knygos meną ir knygos kultūrą.
3. Konkursas rengiamas vadovaujantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) direktoriaus įsakymu patvirtintais nuostatais.
4. Konkursas yra tęstinis. Konkurso sąlygos ir data skelbiamos ŠAVB interneto svetainėje www.savb.lt.

II. KONKURSO SĄLYGOS
5. Konkursui teikiamos spausdintos knygos privalo būti išleistos 2019–2020 m. Šiaulių arba Telšių apskrityje arba būti kitaip glaudžiai susijusios su šiuo regionu: autoriaus, sudarytojo, dailininko, dizainerio ar techninio redaktoriaus gyvenamąja vieta, turiniu ir pan.
6. Daugiatomių leidinių konkursui pateikiamas vienas tomas arba visas rinkinys.
7. Konkursui negali būti teikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formos ir funkcijų reikalavimų (pavyzdžiui: žurnalai, segtuvų bylos, kalendoriai su nuplėšiamais lapais).
8. Teikiami leidiniai turi būti registruoti ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
9. Konkursui pateikiama po vieną knygos egzempliorių. Pateikiamų knygų skaičius neribojamas.
10. Organizatoriams pateiktos knygos negrąžinamos ir tampa bibliotekos nuosavybe, jeigu raštu nesutariama kitaip.
11. Knygos konkursui priimamos iki 2021 m. rugsėjo 20 d. adresu: Aušros al. 62, LT 76235, Šiauliai.
Informacija tel. (8 41) 37 17 15 arba el. paštu l.vladykiene@savb.lt.
12. Kartu su knyga teikėjas turi pristatyti užpildytą „Knygos anketą“ (1 priedas).
13. Knygos, neatitinkančios šių nuostatų reikalavimų, konkursui nėra priimamos.
14. Knygą nominacijai „Širdžių knyga“ renka ŠAVB lankytojai adresu: Aušros al. 62, Šiauliai ir ŠAVB „Facebook“ paskyroje. Balsavimas vyks iki 2021 m. spalio 31 d.

 

III. KNYGŲ VERTINIMAS
15. ŠAVB yra konkurso organizatorė. ŠAVB direktoriaus įsakymu sudaroma speciali konkurso organizavimo darbo grupė.
16. Konkursui pateiktas knygas priima, registruoja ir patikrina, ar gautos knygos atitinka šių nuostatų reikalavimus, ŠAVB direktoriaus įsakymu paskirtas darbo grupės narys, kuris pagal kompetenciją konsultuoja dalyvius aktualiais konkurso klausimais. Kilus abejonių, galutinį sprendimą dėl knygos atitikimo priima vertinimo komisija.
17. Konkursui pateiktas knygas vertina ŠAVB direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija (toliau – komisija). Komisijos nariais gali būti skiriami ŠAVB atstovai, knygos meno, poligrafijos, dizaino, techninio redagavimo specialistai.
18. ŠAVB direktoriaus įsakymu skiriamas komisijos pirmininkas (iš komisijos narių) ir komisijos sekretorius (iš darbo grupės narių).
19. Komisijos pirmininkas:
19.1. kartu su sekretoriumi sudaro komisijos posėdžių darbotvarkes;
19.2 pirmininkauja posėdžiams.
20. Komisijos sekretorius:
20.1. organizuoja komisijos posėdžius, protokoluoja juos;
20.2. atlieka būtiną techninį bendradarbiavimo su komisija darbą.
21. Komisijos narys negali balsuoti už knygą, jeigu jis pats arba asmenys, susiję su juo artimos giminystės ar svainystės ryšiais, tiesiogiai prisidėjo prie tos knygos leidybos.
22. Knygos vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
22.1. maketo struktūra;
22.2. grafinis apipavidalinimas ir iliustravimas;
22.3. koncepcijos originalumas ir tinkamumas;
22.4. spaudos ir įrišimo kokybė;
22.5. apipavidalinimo kokybė ir knygos meninė visuma.

 

IV. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA
23. Komisijos nariai vertina kiekvieną atrinktą knygą remdamiesi šių nuostatų 21 punkte nustatytais kriterijais.
24. Komisija išrenka knygas konkurso nugalėtojas.
25. Darbo grupė susumuoja nominacijos „Širdžių knyga 2019–2020“ viešo balsavimo rezultatus ir išaiškina nugalėtoją.

 

V. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
26. Konkurse nugalėjusių knygų leidėjams skiriami specialūs prizai.
27. Konkurso rezultatai skelbiami ŠAVB interneto svetainėje www.savb.lt.