Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“

Konkursas

Vadovaujantis Motiejaus Strijkovskio teiginiu veikale „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi“, 2021-aisiais Trakams sukanka 700 metų. Minėdamas šią sukaktį, Trakų istorijos muziejus rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą ,,Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“.

Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų – etninės grupės ir bendruomenės. Bus organizuojama konkurso nugalėtojų paroda ir išleistas parodos katalogas. Tarptautinis ekslibrisų konkursas rengiamas penktą kartą.

Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus kurti ekslibrisus Trakų architektūriniam kompleksui, asmenybėms, susijusioms su šia vietove, ir paieškoti tapatybės – trakiečio DNR.

Konkursas vykdomas nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. liepos 2 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data). Konkursui pateikti darbai bus vertinami vertinimo komisijos 2021 m. liepos 29–30 d.

KVIETIMAS IR KONKURSO NUOSTATAI

Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti šiuo adresu: https://trakaimuziejus.lt/renginiai/2021-m-ekslibrisu-konkursas/

Konkurso organizatorius – Trakų istorijos muziejus.

Konkurso partnerė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

___________________________________________________________________

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION 2021 TRAKAI 700. IN SEARCH OF IDENTITY: TRAKAI RESIDENT’S DNA

Trakai will celebrate its 700th anniversary in 2021, in accordance with Motiejus Strijkovskis’ statement in his work “Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi”. To commemorate this anniversary, the Trakai History Museum is organizing an international ex-libris competition “Trakai 700. In Search of Identity: Trakai Resident’s DNA”.
The competition aims to promote the bookplate and the city of Trakai. Its goal is to depict the identity of Trakai through a historical prism and to search for the face of Trakai as a multicultural city in the historical context where all ethnic groups and communities – Jews, Karaites, Tatars, Polish and Russians – are of equal importance. An exhibition of the winners of the competition will be organized and a catalog of the exhibition will be published. The international ex-libris competition is being held for the fifth time.
Alvyga Zmejevskienė, director of the Trakai History Museum, is inviting artists and creators of small graphics from around the world to create ex-libris for the Trakai architectural complex, personalities associated with this area, and to search for identity – the DNA of the Trakai resident.

The competition will take place from March 25, 2021 until July 2, 2021 (inclusive, date of postal registration). The works submitted to the competition will be evaluated by the Jury on July 29-30, 2021.

MORE INFORMATION

Ex-libris will only be accepted together with the completed participant application form, available for download here: https://trakaimuziejus.lt/en/renginiai/2021-mekslibrisu-
konkursas/

 

Komentarai