Naudojimosi internetu taisyklės

PATVIRTINTA
Bibliotekos direktoriaus
2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VĮ-19

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos naudojimosi internetu taisyklės nustato bibliotekos vartotojams naudojimosi internetu tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkle, duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose. Yra galimybė dirbti su Microsoft Office programomis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

3. Vartotojai gali naudotis tik bibliotekos įdiegtomis programomis.

4. Interneto paslaugos yra nemokamos.

5. Naudotis kompiuterine darbo vieta gali visi vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Specializuotose skaityklose pirmenybė teikiama vartotojams, ieškantiems informacijos pagal skaityklų profilį.

6. Nemokantiems savarankiškai naudotis kompiuteriu, rengiami grupiniai mokymai.

7. Vartotojas turi teisę:

7.1 rezervuoti kompiuterinę darbo vietą tel. (8-41) 523755;

7.2 nepertraukiamai dirbti kompiuteriu iki 1 val., naudotis prenumeruojamomis DB neribotą laiką;

7.3 atsispausdinti, nusikopijuoti reikiamą dokumentą pagal bibliotekoje nustatytus įkainius;

7.4 savarankiškai nusiskenuoti dokumentą;

7.5 įsirašyti informaciją į laikmeną;

7.6 naudotis ausinėmis garsinei informacijai išklausyti;

7.7 turi teisę gauti konsultaciją, kai naudojasi kompiuterizuota darbo vieta;

8. Vartotojas privalo:

8.1 norėdamas gauti prisijungimo prie interneto duomenis, pateikti skaitytojo pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.2 užsiregistruoti prie kompiuterio jam suteiktu vardu ir slaptažodžiu. Jeigu vartotojas neturi skaitytojo pažymėjimo, internetu gali naudotis tik prie Viešosios interneto prieigos kompiuterių;

8.3 baigęs darbą, uždaryti visas programas, išsiregistruoti;

8.4 sumokėti už paslaugas pagal nustatytus įkainius;

8.5 laikytis nurodytos darbo vietos ir Naudojimosi biblioteka taisyklių bei elgesio viešose vietose normų.

9. Vartotojui draudžiama:

9.1 naudotis svetimais prisijungimo prie interneto duomenimis;

9.2 skaityti pornografiją, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją;

9.3 įrašyti savo laikmenų duomenis į kompiuterio kietąjį diską;

9.4 atsisiųsti, instaliuoti ir bandyti programas;

9.5 keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

9.6 gadinti kompiuterių programinę bei techninę įrangą, vartoti prie kompiuterio gėrimus ir maistą;

9.7 lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų ar psichotropinių medžiagų, neštis į bibliotekos patalpas daiktus, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems;

9.8 triukšmauti bei kitais veiksmais trukdyti kitiems Bibliotekos lankytojams;

9.9 žodžiais ar veiksmais žeminti lankytojų ir / ar darbuotojų žmogiškąjį orumą, miegoti prie kompiuterinių darbo vietų.

10. Darbuotojas turi teisę:

10.1 įspėti taisykles pažeidusį vartotoją;

10.2 iškilus probleminei situacijai, paprašyti vartotojo parodyti skaitytojo pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.3 keisti vartotojo prisijungimo duomenis, jeigu šie neleidžia identifikuoti asmens;

10.4 vartotojui pažeidus taisykles, įspėti žodžiu arba raštu, blokuoti prieigą prie kompiuterio.

11. Vartotojo atsakomybė.

11.1 Vartotojas, pažeidęs šias taisykles, įspėjamas žodžiu arba raštu. Už pakartotinius taisyklių pažeidimus surašomas Tarnybinis pranešimas arba (ir) liudininkų parodymai. Vartotojui laikinai arba visam laikui gali būti atimama teisė naudotis bibliotekos paslaugomis.

11.2 Už bibliotekai padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka; už nepilnamečių vartotojų neteisėtus veiksmus, žalą padarytą bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3 Vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veiklas), vykdytus viešojoje interneto erdvėje ir bibliotekos informacinėje sistemoje.

PASTABA: skaityklų darbuotojai už vartotojų darbo vietoje paliktos informacijos konfidencialumą neatsako; kompiuteriuose gali būti įrengtos filtravimo sistemos, kurios blokuoja tam tikrus tinklalapius; palikus kompiuterį ilgiau nei 10 min., vartotojas išregistruojamas; kompiuteriai išjungiami likus 15 min. iki skaityklų uždarymo.

_____________________________