Naudojimosi kino sale tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešosios bibliotekos direktoriaus
2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. VĮ-16

 ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KINO SALE TVARKA

  
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi Kino sale tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja naudojimosi Kino sale taisykles, vartotojų ir Bibliotekos teises bei atsakomybę.

2. Naudojimasis Kino sale yra nemokamas. Naudotis Kino sale gali registruoti bibliotekos vartotojai, susipažinę su šia Tvarka ir pasirašytinai įsipareigoję jos laikytis.

3. Kino sale naudotis galima tik Bibliotekos darbo laiku.

4. Kino salėje galima žiūrėti tik legaliai platinamą produkciją.

5. Ši Tvarka yra tvirtinama Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

II. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 6. Vartotojai turi teisę:

6.1. užsisakyti individualias kino peržiūras, prieš tai rezervavę Kino salę ir suderinę laiką su atsakingu Bibliotekos darbuotoju;

6.2. žiūrėti Bibliotekoje esančius ar atsineštus (legaliai platinamus) filmus;

6.3. naudotis 3D akiniais.

7. Vartotojai privalo:

7.1. susipažinti su Tvarka ir laikytis jos nuostatų;

7.2. užsiregistruoti ir pasirašyti Vartotojų registracijos žurnale;

7.3. sugedus aparatūrai ar atsitikus kitiems trikdžiams pranešti Bibliotekos darbuotojui;

7.4. baigę žiūrėti filmą, pranešti atsakingam Bibliotekos darbuotojui, kad patikrintų Kino salės ir aparatūros būklę;

7.5. Kino sale naudotis atsakingai, rūpestingai, laikytis saugos reikalavimų.

8. Vartotojams draudžiama:

8.1.  triukšmauti ir trukdyti kitiems Bibliotekos lankytojams;

8.2.  savavališkai taisyti Kino salės aparatūrą;

8.3. žiūrėti pornografinius, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą propaguojančius filmus;

8.4. į Kino salę įsinešti:

8.4.1. viršutinius drabužius;

8.4.2. peilius, šaunamuosius ar kitokius ginklus;

8.4.3. didelių gabaritų krepšius ar daiktus;

8.4.4. maistą ir alkoholinius gėrimus.

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Bibliotekos darbuotojas, leisdamas vartotojams naudotis Kino sale, turi:

9.1. įjungti aparatūrą, patikrinti, ar ji gerai veikia;

9.2. paaiškinti vartotojams, kaip naudotis aparatūra;

9.3. pateikti vartotojui registracijos žurnalą, kad pasirašytų;

9.4. vartotojams baigus žiūrėti filmą, patikrinti Kino salę ir aparatūrą.

10. Bibliotekos darbuotojas turi teisę:

10.1. patikrinti įtarimą keliančius daiktus;

10.2. vartotojams, nesilaikantiems Tvarkos, uždrausti naudotis Kino sale.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Bibliotekos naudojimosi taisyklėmis.

12. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Tvarkos vykdymo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

 
Skip to content