Naudojimosi mediateka tvarka

PATVIRTINTA
Bibliotekos direktoriaus
2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-76
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI MEDIATEKA TVARKA

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi Mediateka tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja naudojimosi Mediateka taisykles, vartotojų ir Bibliotekos teises bei atsakomybę.

2. Naudojimasis Mediateka yra nemokamas. Naudotis Mediateka gali registruoti bibliotekos vartotojai, susipažinę su šia Tvarka.

3. Mediateka naudotis galima tik Bibliotekos darbo laiku.

4. Kūrinių fragmentų įrašus galima daryti tik mokslo, mokymosi tikslais bei darbui ir tik iš garsinių dokumentų, esančių Mediatekos fonde.

5. Visi garsiniai dokumentai skolinami į namus vartotojams, sulaukusiems 16-os metų amžiaus.

6. Ši Tvarka yra tvirtinama Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

II. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 7. Vartotojai turi teisę nemokamai naudotis Bibliotekos Mediatekos aparatūra, muzikos instrumentais ir garsiniais dokumentais.

8. Vartotojai privalo:

8.1. pateikti skaitytojo pažymėjimą budinčiam darbuotojui;

8.2. laikytis šios Tvarkos nuostatų;

8.3. Mediatekos aparatūra ir garsiniais dokumentais naudotis pagal instrukciją;

8.4. garsinius dokumentus kopijuoti tik asmeniniam naudojimui, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

8.5. sugedus aparatūrai ar atsitikus kitiems trikdžiams pranešti Bibliotekos darbuotojui.

9. Vartotojams draudžiama:

9.1. triukšmauti bei kitais veiksmais trukdyti kitiems Mediatekos vartotojams;

9.2. savo vardu paimtais garsiniais dokumentais leisti naudotis tretiems asmenims;

9.3. sugedus Mediatekos aparatūrai, ją savavališkai taisyti.

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Bibliotekos darbuotojas, leisdamas vartotojams naudotis Mediatekos aparatūra ar muzikos instrumentais, turi:

10.1. pateikti vartotojui registracijos žurnalą, kad pasirašytų;

10.2. įjungti aparatūrą, patikrinti, ar ji gerai veikia;

10.3. paaiškinti vartotojams, kaip naudotis aparatūra;

10.4. vartotojams baigus naudotis aparatūra, patikrinti jos būklę.

11. Bibliotekos darbuotojas turi teisę:

11.1. patikrinti įtarimą keliančius daiktus;

11.2. vartotojams, nesilaikantiems Tvarkos, uždrausti naudotis Mediateka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Bibliotekos naudojimosi taisyklėmis.

13. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Tvarkos vykdymo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

 
Skip to content