Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

PATVIRTINTA
Bibliotekos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. VĮ-55
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba straipsnių kopijas kitai bibliotekai.

2. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) TBA paslaugas teikia registruotiems bibliotekos vartotojams bei Lietuvos Respublikos bibliotekoms ir institucijoms, pasirašius TBA sutartį.

3. ŠAVB koordinuoja TBA veiklą Šiaulių ir Telšių apskričių teritorijose, yra šiose teritorijose veikiančių bibliotekų TBA centras.

4. TBA paslaugos mokamos. Visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais ir kopijų – galiojančiais ŠAVB mokamų paslaugų įkainiais – sumoka vartotojas.

II. NAUDOJIMOSI TBA TVARKA

5. Naudojimosi TBA tvarka bibliotekos vartotojams:

5.1. turėti galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą;

5.2. užsakymai dokumentams ar straipsnių kopijoms priimami telefonu (841 523755), el. paštu n.kasparaviciene@savb.lt , užpildžius TBA užsakymo lapelį Skaitytojų aptarnavimo skyriuje;

5.3. informacija apie TBA užsakymo įvykdymą pranešama telefonu arba el. paštu.

6. Naudojimosi TBA tvarka Lietuvos Respublikos bibliotekoms:

6.1. pasirašyti TBA sutartį;

6.2. užsakyti dokumentus iš saugyklos fondų per ŠAVB elektroninį katalogą;

6.3. užsakyti dokumentus iš kitų ŠAVB fondų ir straipsnių kopijas telefonu (841 523755), el. paštu n.kasparaviciene@savb.lt

7. Dokumentai skolinami iki 30 dienų. Skolinimo terminą lemia leidinio paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.

8. Dokumentais galima naudotis iki nustatyto grąžinimo termino. Naudojimosi terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka.

9. TBA užsakytos ir gautos kopijos yra jas užsakiusio vartotojo nuosavybė.

10. Neskolinami:

10.1. reti bei vertingi leidiniai;

10.2. laikraščių ir žurnalų komplektai;

10.3. vieninteliai dokumentų egzemplioriai.

11. Išsiųsti užsakymai neatšaukiami. Privalu apmokėti persiuntimo ir kopijavimo išlaidas. 

III. VARTOTOJO IR BIBLIOTEKOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

12. Vartotojas ir biblioteka turi teisę:

12.1 gauti pageidaujamus dokumentus iš kitų bibliotekų;

12.2 gautais dokumentu naudotis iki nurodyto grąžinimo termino;

12.3 gauti pageidaujamo straipsnio kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa vartotojo nuosavybe.

13. Vartotojo ir bibliotekos pareigos ir atsakomybė:

13.1. praradus ar sugadinus dokumentą, atsiskaityti pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus;

13.2. apmokėti persiuntimo išlaidas;

13.3. laikytis nurodytų dokumentų panaudos terminų.

14. Laiku negrąžinus dokumentų, kiti užsakymai nevykdomi.

15. Nesilaikant TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu prarandama teisė naudotis TBA.

––––––––––––––––––––––––