Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka skelbia konkursą Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Pareigos:                             Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas

Pareigybės aprašymas

I. Pareigybė

1. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis  – A2.

3. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti skyriaus darbą užtikrinant, kad pavestos funkcijos būtų vykdomos laiku ir kokybiškai.

4. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.

II. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

5. Ūkio ir bendrojo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir darbo patirtį su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

5.2. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą ir priežiūrą, materialinių vertybių, inventoriaus įsigijimą, inventoriaus apskaitą ir nurašymą;

5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, gebėti organizuoti visas viešųjų pirkimų procedūras, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus;

5.4. žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus;

5.5. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;

5.6. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5.7. mokėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;

5.9. žinoti struktūrinio padalinio administravimo pagrindus; gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabilus, nešališkas, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, tarnybinės etikos normas;

5.10. vairuoti lengvąjį automobilį bei turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

6. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, teikia siūlymus direktoriui;

6.2. organizuoja ir užtikrina tinkamą patalpų, vandentiekio tinklų, kanalizacijos, elektros, šilumos tiekimo sistemų, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos eksploatavimą ir priežiūrą;

6.3. veda ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, užtikrina tinkamą materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;

6.4. kasmet atlieka materialinių vertybių inventorizaciją, teikia siūlymus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo;

6.5. rūpinasi inventoriaus ir darbo priemonių įsigijimu;

6.6. įstatymų numatyta tvarka organizuoja ir vykdo bibliotekos viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

6.7. kas mėnesį buhalterijai pateikia pirktų prekių ir inventoriaus žiniaraščius;

6.8. rūpinasi tarnybinių automobilių tinkamu naudojimu, kontroliuoja jų techninę būklę, pildo automobilių išvykų registracijos žurnalą, kas mėnesį parengia tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo ataskaitas;

6.9. užtikrina Bibliotekos patalpų tinkamą parengimą renginiams, konferencijoms, seminarams, pasitarimams;

6.10.  organizuoja patalpų remontą, smulkių gedimų šalinimą;

6.11. organizuoja Bibliotekos teritorijos priežiūros darbus;

6.12. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus; atlieka nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą, nustatyta tvarka registruoja ir tvarko tyrimo dokumentus;

6.13. sudaro skyriaus darbo planus, rengia nustatytos formos statistines ir tekstines ataskaitas;

6.14. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.15. užtikrina, kad valstybinė vėliava būtų iškeliama laikantis LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo;

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Bibliotekos direktoriaus pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas      el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

 

 
Skip to content