Atvirosios prieigos Lietuvos mokslo žurnalus skaitykite kompiuteryje!

viršelisActa Academiae Artium VilnensisVilniaus dailės akademijos žurnalas, skelbiantis originalius mokslo straipsnius ir apžvalgas, dailėtyros darbų recenzijas, dailėtyros šaltinius, kitą dailės tyrimams aktualią medžiagą. Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Visi straipsniai įtraukiami į SCOPUS, EBSCO Publishing ir Lituanistica duomenų bazes.

 

 

 

viršelisActa humanitarica universitatis SaulensisVilniaus universiteto Šiaulių akademijos tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių darbai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

 

 

viršelisActa Linguistica LithuanicaLietuvių kalbos instituto recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas humanitarinių sričių mokslininkams, taip pat visiems, besidomintiems lietuvių ir baltų kalbotyra, jos kontekstu lyginamosios ir bendrosios kalbotyros bei naujausių lingvistikos krypčių atžvilgiu. Žurnale straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, latvių, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

 

viršelisActa Paedagogica VilnensiaVilniaus universiteto akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei, pristatomi naujausi edukologijos tyrimai. Žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika.

 

 

 

viršelisAthenaLietuvos kultūros tyrimų instituto žurnale skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, istorijos, filosofijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

viršelisBendrinė kalba  (iki 2014 m. – Kalbos kultūra). Lietuvių kalbos instituto leidžiamo žurnalo pagrindinė kryptis – lietuvių bendrinės kalbos teorijos plėtojimas, ja pagrįstų bendrinės kalbos sistemos bei vartosenos problemų, kalbos normų raidos, kalbų politikos ir kalbinių nuostatų nagrinėjimas. Straipsniai spausdinami lietuvių kalba.

 

 

 

viršelisBibliografijos žinios. KnygosLietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinys, kuriame skelbiami Lietuvoje išleistų knygų, brošiūrų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, natų, žemėlapių ir leidinių Brailio raštu bibliografiniai įrašai. Leidinyje pateikiamos pagalbinės asmenvardžių, antraščių, serijų, leidėjų, ISBN ir ISMN rodyklės.

Yra bibliotekoje.

 

 

viršelisColloquiaLietuvių literatūros ir tautosakos instituto žurnalo misija – skleisti XX–XXI a. Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūros tyrimų, teorijos darbų, tarpdalykinių literatūros studijų medžiagą ir skatinti mokslinių idėjų apykaitą.

 

 

 

viršelisEkonomika (angl. Economics) – Vilniaus universiteto akademinis žurnalas publikuoja originalius tyrimus apie sparčiai besivystančias Vidurio ir Rytų Europos (VRE) ir kitų regionų ekonomiką, skelbiami teoriniai, empiriniai įvairių ekonomikos sričių, įskaitant verslo, regioninės ir pasaulinės ekonomikos problemas, tyrimai. Dėmesys skiriamas mikroekonomikos ir makroekonomikos problemoms, ekonominei politikai ir tarptautiniams ekonominiams padariniams. Straipsniai skelbiami anglų kalba.

 

 

viršelisGamtamokslinis ugdymasmokslinio metodinio centro „Scientia Educologica“ tarptautinis žurnalas, skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

 

 

 

viršelisGeografija ir edukacija: mokslo almanachas (Geography and Education: Science Almanac) – Lietuvos geografų draugijos žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai, susiję su geografijos ugdymo praktika. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis.

 

 

 

viršelisIstorijaVytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos žurnalas telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kitų šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai, skatina juos publikuoti savo tyrimų rezultatus bei skleisti juos Lietuvoje ir užsienyje. Straipsniai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

viršelisIstorijos šaltinių tyrimai – bendras Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto tęstinis leidinys. Juo siekiama telkti bendriems tyrimams Lietuvos istorijos šaltinių tyrinėtojus, koordinuoti šiuos darbus, teikti naujausias žinias apie istorijos šaltinių kompleksų atsiradimą, jų likimą ir proveniencijas, apibendrinti Lietuvoje šaltinių tyrimų būklę. Skelbiami moksliniai pagalbinių istorijos mokslų (heraldikos, genealogijos, istorinės geografijos ir t. t.) tyrimai.

 

 

viršelisJaunųjų mokslininkų darbai  – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslo žurnale publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių atliktų biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų tyrimų rezultatai. Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

viršelisJurisprudencijaMykolo Romerio universiteto mokslo darbų leidinyje spausdinami originalūs recenzuoti straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis. Taip pat publikuojamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus. Moksliniai straipsniai spausdinami lietuvių kalba.

 

 

 

viršelisKalbotyraVilniaus universiteto leidžiamas tarptautinis žurnalas skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Žurnale publikuojami straipsniai anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių kalbomis.

 

 

 

viršelisKonstitucinė jurisprudencijaLietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis.

Turinys ir tekstai pateikiami PDF formatu.

 

 

 

viršelisKnygotyraVilniaus universiteto leidžiamas mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir kitų dokumentinių medijų, taip pat ir skaitmeninių, tyrimams.  Čia skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai, išeinantys birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.  Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Yra bibliotekoje.

 

viršelisKultūra ir visuomenėVytauto Didžiojo universiteto socialinių tyrimų žurnalas pateikia tarpdisciplinius empirinius ir teorinius socialinius tyrimus. Čia spausdinami  sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Straipsniai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

viršelisLietuvos istorijos metraštisLietuvos istorijos instituto recenzuojamas mokslo žurnalas, kuriame skelbiami Lietuvos istorikų bei Lietuvos istoriją tyrinėjančių užsienio mokslininkų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, knygų recenzijos, aptariamos mokslinės konferencijos, pristatoma Lietuvos istorijos instituto mokslinė veikla.

 

 

 

viršelisLietuvos istorijos studijos  – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto leidžiamas mokslo žurnalas, kuriame skelbiami naujausi istorikų mokslininkų ir doktorantų praeities tyrinėjimai, publikuojami užmarštin nugrimzdę ir iš naujo surasti istorijos dokumentai, memuarai, ankstesniųjų epochų istorikų darbai. Leidinyje spausdinami ir užsienio istorikų mokslo darbai, tyrinėjantys Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą. Minimos iškiliausių tyrinėtojų sukaktys, reikšmingos Lietuvai datos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

viršelisLietuvos muzikologijaLietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties (muzikologija) periodinis mokslo žurnalas. Didžiąją leidinio dalį sudaro moksliniai straipsniai, taip pat publikuojamos leidinių mokslinės recenzijos. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis, straipsnių santraukos – anglų kalba.

 

 

 

viršelisMeno istorija ir kritikaVytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto recenzuojamų mokslinių straipsnių leidinys, kuriame publikuojami meno istorijos, kritikos ir kultūros paveldo moksliniai tyrimai ir apžvalgos.

 

 

 

viršelisMenotyraLietuvos mokslų akademijos žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir šaltinių publikacijos iš šių mokslo sričių: dailėtyros, muzikologijos, teatrologijos, taip pat publikuojamos mokslinių leidinių recenzijos, mokslinių konferencijų, parodų recenzijos ir anotacijos. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

 

 

 

viršelisMokslas ir edukaciniai procesaiVšĮ Sveikatingumo instituto leidžiamas mokslinių straipsnių rinkinys skirtas socialiniams, humanitariniams ir biomedicinos mokslams. Leidinyje skelbiami kolegijų, universitetų ir kitų mokslo institucijų mokslininkų, doktorantų, magistrantų, studentų, verslo atstovų praktikų moksliniai straipsniai.

 

 

 

viršelisOikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijosVytauto Didžiojo universiteto leidžiamas žurnalas skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti.

 

 

viršelisOrganizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Vytauto Didžiojo universiteto leidinys leidžiamas kartu su Vilniaus universitetu. Mokslo žurnalo tematika plati: vadybos metodologija, organizacijų koncepcijos analizė, organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika, verslininkystės teorija ir praktika, organizacinis projektavimas, personalo vadyba, vadovavimo metodologija, marketingo vadyba, strateginė vadyba, finansų vadyba, gamybos valdymas, operatyvinis valdymas, vadybos vystymo tendencijos, tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas, verslo globalizacija.

 

viršelisPedagogikaVytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos atviros prieigos tarptautiniame periodiniame mokslo darbų žurnale analizuojami švietimo sistemos ir ugdymo(si) proceso probleminiai klausimai, praktiką transformuojantys veiksniai ir procesai, edukologijos mokslo rezultatų taikymo praktikoje empirinių tyrimų duomenys. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos, diskusinės publikacijos. Straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

viršelisPolitologijaVilniaus universiteto leidžiamas periodinis žurnalas yra seniausias ir vienintelis žurnalas Lietuvoje, skirtas visoms politikos mokslų ir tarptautinių santykių kryptims bei tarpdisciplinėms temoms. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

viršelisProblemosVilniaus universiteto leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos, filosofijos tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

viršelisPsichologijaVilniaus universiteto mokslo žurnale skelbiami aukštos kokybės, recenzuoti, visų pagrindinių psichologijos sričių mokslo darbai. Siekiama skatinti psichologijos mokslo plėtrą Vidurio ir Rytų Europos regione tiek fundamentinių, tiek taikomųjų tyrimų srityse. Šiuo tikslu publikuojami straipsniai autorių ir iš minėto regiono, ir iš už jo ribų. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

viršelisTautosakos darbailietuvių literatūros ir tautosakos instituto du kartus per metus skelbiamas mokslo žurnalas. Leidyba remiama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Leidinio misija – skleisti kultūros istorijai ir šiuolaikinių procesų pažinimui aktualius folkloro tyrimų rezultatus ir kitą reikšmingą informaciją. Žurnalas referuojamas Scopus, MLA, CEEOL, eLABa, EBSCO duomenų bazėse.

Yra bibliotekoje.

 

 

viršelisTerminologijaLietuvių kalbos instituto leidžiamas tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas. Per metus išeina vienas žurnalo numeris.

Yra bibliotekoje.

 

 

viršelisVadyba / Journal of ManagementLietuvos verslo taikomųjų mokslų  universiteto leidžiamas tarptautinis, recenzuojamas mokslo žurnalas, publikuojantis straipsnius vadybos ir administravimo, verslo studijų, viešojo administravimo, ekonomikos ir kt. socialinių mokslų temomis. Straipsniai anglų kalba.

 

 

 

viršelisVerslas: teorija ir praktika / Business: theory and practiceVilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas, skelbiantis originalius visų strateginio valdymo ir organizacinės elgsenos sričių tyrimus ir apžvalgas. Straipsniai anglų kalba.

 

 

 

viršelisVerslo sistemos ir ekonomika / Business Systems and EconomicsMykolo Romerio universiteto mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami verslo sistemų ir ekonomikos bei su jomis susijusių sričių moksliniai straipsniai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

 
Skip to content