Teisės aktai

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

 

Įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

LR Vyriausybės nutarimai

„Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“
„Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“

 

LR kultūros ministro įsakymai

„Dėl Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“
„Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“
„Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“
„Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“
„Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
„Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“
„Dėl kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“
„Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
„Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
„Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
„Dėl dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“
„Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
„Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“

 
Skip to content